‌قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی ‌مصوب 24 تیر ماه 1318
‌مبحث اول - سازمان اداره تصفیه
‌ماده 1 - در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشكستگی تأسیس می‌نماید و در این‌مورد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
‌ماده 2 - رییس و كارمندان اداره تصفیه ممكن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شود - اداره تصفیه به‌قدر لزوم كارمند خواهد داشت.
‌ماده 3 - موارد رد رییس و قائم‌مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است كه در رد دادرس در اصول محاكمات حقوقی ذكر شده است و در صورتی‌كه كارمندی این ایراد را موجه بداند رییس كارمند دیگری را برای این كار مأموریت می‌دهد و چنانچه كارمند ایراد را رد كند قبول یا رد ایراد به نظر رییس‌است.
‌در مواردی كه كارمند خود را مردود می‌داند از هر گونه اقدامی خودداری كرده و مراتب را به رییس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا می‌گذارد.
‌در صورتی كه رییس مردود شود كارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رییس ایراد رد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تكلیف با‌دادگاه است.
‌ماده 4 - هر گاه كاركنان اداره تصفیه یا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشكسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله‌باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.
‌ماده 5 - مرجع شكایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است كه حكم توقف را صادر كرده است شكایت به هیچ وجه جریان كار را توقیف نمی‌كند‌مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكایت جبران‌ناپذیر و ادله شاكی قوی باشد دادگاه می‌تواند دستور جلوگیری بدهد در این صورت دادگاه مكلف است‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شكایت رسیدگی كرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن‌شكایت دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممكن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.
‌ماده 6 - استرداد وجوهی كه توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می‌شود به حواله دو نفر از كاركنان اداره‌تصفیه كه مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.
‌ماده 7 - كلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتی كه به آن اداره میشود باید در صورت مجلس نوشته شود.
‌ماده 8 - همین كه حكم ورشكستگی قابل اجرا شد رونوشت حكم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.
‌ماده 9 - در صورتی كه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره می‌تواند اقداماتی را كه لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه‌در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری كه تعیین می‌كند بخواهد.
‌ماده 10 - اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفیه كلیه برگها و بسته‌هایی كه به عنوان متوقف فرستاده‌می‌شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد - متوقف می‌تواند در موقع باز كردن برگها و پاكتها و بسته‌ها حضور داشته باشد.
‌ماده 11 - اداره تصفیه در صورت لزوم می‌تواند برای اقدامات تأمینیه بدوی به اعتبار دارایی موجود ورشكسته استقراض نماید.
‌ماده 12 - وظائف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه به آن كه وزارت دادگستری تهیه می‌كند تعیین می‌شود و در موارد سكونت بر‌طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.
‌مبحث دوم - اقدامات تأمینی اداره تصفیه
‌ماده 13 - همین كه حكم ورشكستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشكسته برداشته اقدامات لازمه‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.
‌ماده 14 - ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش‌ماه زندان تأدیبی محكوم خواهد شد.
‌اگر ورشكسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شركاء و خدمه و متصدیان امور و كلیه اشخاصی كه به نحوی از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و‌دخالت دارند این تكلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید.
‌اداره اشخاص نامبرده را از این تكلیف آگاه كرده و مجازاتی كه برای خودداری آنها معین شده تذكر می‌دهد.
‌ماده 15 - اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها - مغازه‌ها كالا - كارخانجات می‌نماید مگر اینكه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌نماید.
‌اداره به وسایل مقتضی اقدام به حفاظت پول نقد - برگهای بهادار - دفاتر تجارتی دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر می‌نماید.
‌و سایر اموال را تا وقتی كه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی كه اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند به علاوه اقدام به‌حفظ اشیایی كه در خارج از محل اقامت ورشكسته است خواهد نمود.
‌ماده 16 - مستثنیات دین تحت اختیار ورشكسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.
‌ماده 17 - اشیایی كه متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می‌نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن‌صورت ذكر خواهد شد.
‌ماده 18 - اداره تصفیه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیر منقول ورشكسته كه مستند به اسناد رسمی است معلوم كرده ضمن‌صورت اموال قید نماید.
‌ماده 19 - كلیه اشیایی كه در صورت قید شده باید ارزیابی شود.
‌ماده 20 - صورتی كه به این ترتیب تنظیم شده به ورشكسته ارائه و از او سؤال می‌شود كه آن را صحیح و كامل می‌داند یا خیر - پاسخ ورشكسته در‌صورت قید شده و به امضای او می‌رسد.
‌ماده 21 - متوقف مكلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینكه صریحاً از این تكلیف معاف شده باشد - در صورت اقتضاء‌اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.
‌رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می‌آید - ورشكسته می‌تواند از دوام توقیف خود در هر ماه یك بار به دادگاه صادركننده قرار توقیف شكایت‌نموده رفع آن را بخواهد.
‌اداره تصفیه می‌تواند نفقه عادله ورشكسته و واجب‌النفقه ندار او را مخصوصاً در موردی كه متوقف را تحت اختیار خود قرار می‌دهد به او بدهند و نیز‌تعیین خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش می‌توانند در خانه كه بوده‌اند سكنی نمایند.
‌ماده 22 - هر گاه ورشكسته اموالی جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید می‌شود كه اگر بستانكاران بعضاً یا كلاً درخواست اجراء‌اصول ورشكستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشكستگی خاتمه خواهد پذیرفت.
‌مبحث سوم - دعوت بستانكاران
‌ماده 23 - اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالی كه صورت آنها برداشته شده كافی برای پرداخت هزینه ورشكستگی نباشد اداره اقدام به تصفیه‌اختصاری می‌نماید مگر اینكه یكی از بستانكاران درخواست كند كه كار بر طبق اصول تصفیه عادی جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.
‌در مورد تصفیه اختصاری اداره آگهی می‌كند كه در ظرف چهل روز هر كس هر گونه ادعایی دارد بنماید و سپس به هر ترتیب كه منابع بستانكاران اقتضاء‌می‌كند بدون رعایت تشریفاتی اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارند.
‌در سایر موارد به طریق عادی بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.
‌ماده 24 - اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نكات زیر را در آن قید می‌نماید:
(1) - تعیین ورشكسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (‌در صورتی كه در حكم دادگاه تعیین شده باشد).
(2) - اخطار به بستانكاران و كسانی كه ادعایی دارند به اینكه ادعای خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارك خود را (‌اصل با‌رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند.
‌اداره می‌تواند این مدت را برای كسانی كه در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.
(3) - اخطاریه بدهكاران متوقف كه در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی كنند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج‌دین به نفع صندوق (ب) مذكور در ماده 54 محكوم خواهند شد - دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محكوم‌نماید.
(4) - اخطار به كسانی كه به هر عنوان اموال ورشكسته در دست آنها است كه آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقی كه نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینكه عذر موجهی داشته باشند.
(5) - دعوت اولین جلسه هیأت بستانكاران كه منتها در ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشكیل خواهد شد ضمناً قید شود كسانی كه با متوقف‌مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.
‌ماده 25 - آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار دوباره به فاصله ده روز منتشر خواهد شد - نسخه از این‌آگهی برای هر یك از بستانكاران كه شناخته شده است فرستاده می‌شود.
‌مبحث چهارم - اداره اموال
‌ماده 26 - اولین جلسه بستانكاران تحت ریاست یك نفر از كارمندان اداره تشكیل می‌شود و اداره گزارشی راجع به صورت اموال و سایر امور‌مربوطه به متوقف را برای بستانكاران می‌خواهند.
‌ماده 27 - بستانكاران می‌توانند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان كار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و به‌طور كلی اداره تصفیه نماینده منافع هیأت بستانكاران می‌باشد.
‌ماده 28 - اداره تصفیه نسبت به اشیایی كه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم‌آن می‌نماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت می‌دهد كه در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نمایند كسی كه در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیتدار رجوع ننماید‌دیگر دعوای او مسموع نخواهد بود.
‌ماده 29 - اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات می‌نماید و در صورت ضرورت برای وصول آن اقامه دعوی خواهد كرد.
‌اشیایی كه در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگهداری آنها هزینه غیر متناسبی را ایجاد می‌نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.
‌همچنین اقدام به فروش برگهای بهادار (‌بورسی) و یا اشیایی كه در بازار قیمت معینی دارند به عمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی كه بعداً ذكر خواهد‌شد فروخته می‌شود.
‌مبحث پنجم - رسیدگی به مطالبات
‌ماده 30 - پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگی نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی كه در‌دسترس او باشد خواهد كرد و اداره مكلف نیست به اظهارات او ترتیب اثر دهد.
‌ماده 31 - اداره برای رسیدگی و در صورت لزوم می‌تواند ابراز دفاتر بستانكار را بخواهد.
‌ماده 32 - مطالباتی كه به موجب سند رسمی وثیقه ملكی دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد.
‌ماده 33 - پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیست روز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلبهایی كه حق رهن و یا رجحان دارند تهیه‌خواهند نمود.
‌ماده 34 - بستانكارانی كه مردود شده‌اند با ذكر دلیل رد ضمن این صورت قید می‌شوند.
‌ماده 35 - این صورت از طریق آگهی به اطلاع بستانكاران خواهد رسید.
‌و در اختیار كسانی كه ادعای حقی نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود.
‌به بستانكاران مردود و همچنین به بستانكارانی كه حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره به ادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام‌خواهد شد.
‌ماده 36 - هر كس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادركننده حكم توقف اقامه ‌دعوی كند.
‌اگر معترض ادعا كند كه طلب او بی‌مورد رد شده یا كسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا‌حق رجحان كسی كه قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانكار اقامه خواهد شد.
‌در صورتی كه دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حكم به رد طلبی صادر شود سهمی كه تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به‌او اختصاص پیدا خواهد كرد و مازاد بین سایر بستانكاران تقسیم خواهد شد.
‌در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.
‌ماده 37 - اسنادی كه در ارائه آنها تأخیر شده در صورتی كه عذر موجهی در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشكستگی قبول می‌شود ولی هزینه‌كه در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعی طلب است.
‌اگر اداره سندی را كه ابراز شده قبول كرد اقدام به تصحیح صورت بستانكاران می‌نماید و سایر بستانكاران را نیز به وسیله آگهی مطلع می‌سازد.
‌مبحث ششم - تصفیه
‌ماده 38 - پس از رسیدگی مطالبات بستانكارانی كه یك قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می‌شوند‌و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می‌شود.
‌ماده 39 - اداره گزارش كاملی نسبت به وضعیت دارایی و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانكاران را استماع نموده در صورت‌مجلس‌ذكر می‌كند ولی تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر كردن از دعاوی مشكوك.
‌ماده 40 - اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود.
‌در موارد زیر ممكن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال كرد.
(1) اگر هیأتی از بستانكاران كه دارای شرایط مذكور در ماده 480 قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند.
(2) وقتی كه مال در (‌بورس) و یا در بازار قیمت معینی دارد.
‌اشیاء مورد وثیقه را نمی‌توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر اینكه رضایت بستانكارانی كه نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.
‌ماده 41 - شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر كس می‌تواند اطلاعات لازمه را كسب‌نماید.
‌آگهی فروش شامل مكان - روز - ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یك ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید.
‌برای بستانكارانی كه حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی كه به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.
‌ماده 42 - اموال منقول پس از سه مرتبه به صدای بلند حراجچی به كسی كه حداكثر را پیشنهاد كرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به‌اموال غیر منقول رعایت می‌گردد مشروط بر اینكه پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مكفی فروش متوقف می‌ماند و وقت‌دیگری برای مزایده معین می‌شود. در مرتبه دوم كه باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول به كسی كه بالاترین قیمت را‌پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.
‌ماده 43 - اشیاء سیم و زر نباید به بهای كمتر از بهای فلزی آنها به فروش برسد.
‌ماده 44 - اداره تصفیه مكلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و ورشكسته تعیین نماید.
‌اداره می‌تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد - موعد هیچ گاه از سه ماه نباید تجاوز كند.
‌تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعی در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد.
‌در مورد پرداخت نقدی یك روز مهلت جایز است.
‌اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید به عمل آمده در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول كسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد‌بود.
‌ماده 45 - اگر در هیأت بستانكاران شرایط مذكور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوایی كه نتیجه آن مشكوك است صرفنظر‌نمایند.
‌هر بستانكاری می‌تواند درخواست كند كه آن دعوی به او واگذار شود - در این مورد حاصل فروش مالی كه از این راه به دست می‌آید در حدود طلبی كه‌دارد به درخواست‌كننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانكاران خواهد بود.
‌مبحث هفتم - تقسیم وجوه حاصله از فروش
‌ماده 46 - وقتی كه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانكاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب‌نهایی آن تنظیم خواهد نمود.
‌هزینه توقف كه به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس‌بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یك برای آنها فرستاده خواهد شد.
‌ماده 47 - پس از انقضای مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یك می‌نماید - بستانكاری كه كاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه‌را به اداره تسلیم كند
‌در موردی كه قسمتی از طلب پرداخته می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد.
‌در مورد فروش غیر منقول اقداماتی كه در دفتر املاك لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید.
‌اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به‌هر یك از بستانكارانی كه حقوق آنها كاملاً تأدیه نشده است سند عدم كفایت دارایی می‌دهد بستانكار فقط در مورد ملائت ورشكسته می‌تواند به موجب‌سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.
‌ماده 48 - تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذكور در ماده 36 ممكن است به عمل آید.
‌به بستانكارانی كه جزء صورت نیامده‌اند سند عدم كفایت دارایی داده خواهد شد.
‌مبحث هشتم - خاتمه ورشكستگی
‌ماده 49 - پس از تقسیم اموال خاتمه ورشكستگی اعلام خواهد شد - هر گاه پس از خاتمه ورشكستگی اموالی متعلق به متوقف كشف شود اداره‌آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچگونه تشریفاتی بین بستانكاران تقسیم می‌كند.
‌نسبت به سهمیه‌هایی كه به مناسبت مشكوك بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می‌گردد.
‌ماده 50 - ورشكستگی باید از تاریخ وصول حكم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.
‌هنگام ضرورت رییس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید.
‌مبحث نهم - مقررات مالی
‌ماده 51 - اداره تصفیه دارای دو صندوق است - صندوق (‌الف) و صندوق (ب)
‌ماده 52 - درآمد صندوق (‌الف) عبارت از وجوهی است كه به عنوان هزینه امور ورشكستگی دریافت می‌شود این درآمد به موجب آیین‌نامه هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد.
‌ماده 53 - درآمد صندوق (‌الف) به مصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه كه اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشكستگی لازم داشته باشد خواهد‌رسید.
‌ماده 54 - درآمد صندوق (ب):
1 - 25% به حقوقی كه به موجب قانون ثبت شركتها مصوب 2 خرداد 1310 و ماده 11 قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد اضافه‌شده و این اضافه به صندوق (ب) متعلق است.
2 - از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه كه به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ده ریالی ده دینار گرفته شده كه نصف آن جزو‌درآمد عمومی كشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.
‌ماده 55 - هر یك از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (‌الف) می‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضاء وام بگیرد -‌وزارت دادگستری نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.
‌ماده 56 - درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی كشور منظور نخواهد شد.
‌وصول و مصرف آن مشمول هیچ یك از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
‌ماده 57 - ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به موجب آیین‌نامه كه وزارت دادگستری تعیین می‌كند معین خواهد شد.
‌مبحث دهم - مقررات مخصوص
‌ماده 58 - بستانكارانی كه دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانكاران قرار داده‌می‌شوند.
‌طلب‌هایی كه دارای وثیقه نیست و همچنین باقی‌مانده طلبهایی كه دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر‌یكدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود.
‌طبقه اول
‌الف - حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف.
ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته برای مدت شش ماه قبل از توقف.
ج - دستمزد كارگرانی كه روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
‌طلب اشخاصی كه مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به میزانی كه ورشكسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یك سال از انقضای آن اعلام شده‌باشد.
‌طبقه سوم
‌طلب پزشك و داروفروش و مطالباتی كه به مصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.
‌طبقه چهارم
‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.
ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنكه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب‌می‌شود.
‌طبقه پنجم
‌سایر بستانكاران.
‌ماده 59 - رییس و كارمندان اداره تصفیه (‌اعم از مأمورین زیرپایه یا قراردادی یا دارای پایه) در صورتی كه از مقررات این قانون تخلف كنند مطابق‌آیین‌نامه‌های وزارت دادگستری مورد تعقیب و مجازات انتظامی واقع خواهند شد.
‌ماده 60 - وزارت دادگستری آیین‌نامه مربوط به این قانون را تهیه می‌نماید.
‌این قانون كه مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یك هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


حقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic