قانون تعرفه حق‌الثبت شركت‌ها و مؤسسات ‌مصوب 1346.8.28
‌ماده واحده - ماده 10 قانون ثبت شركت‌ها مصوب خرداد ماه (1310) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 10 - حقوق ثبتی برای ثبت شركت‌ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود:
‌الف - برای ثبت شركت‌ها و مؤسسات تجاری از مأخذ كل سرمایه بدین قرار:
1 - تا دو میلیون ریال از كل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال كه در هر صورت از 500 ریال كمتر نخواهد بود.
2 - تا چهار میلیون ریال از كل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.
3 - تا هفت میلیون ریال از كل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.
4 - تا ده میلیون ریال از كل سرمایه نسبت به مازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.
5 - تا یكصد میلیون ریال از كل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.
6 - از یكصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعاً یكصد و هشتاد هزار ریال.
7 - از پانصد میلیون ریال به بالا مقطوعاً دویست هزار ریال.
‌تبصره 1 - در مورد تغییراتی كه باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یك هزار ریال است به استثناء تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه كه حقوق ثبتی‌هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های مقرر در این بند خواهد بود.
‌تبصره 2 - قانون حق‌الثبت شركت‌های بیمه مصوب 1310.9.9 به قوت خود باقی خواهد بود.
‌تبصره 3 - در مورد ثبت شركت‌های خارجی ماده 15 آیین‌نامه قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 18 مهر ماه 1335 رعایت خواهد‌شد.
ب - حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری كه بدون سرمایه می‌باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیر تجاری با سرمایه از این قرار است:

1 - تا یك میلیون ریال كل سرمایه مقطوعاً سه هزار ریال
2 - تا پنج میلیون ریال كل سرمایه مقطوعاً چهار هزار ریال
3 - تا ده میلیون ریال كل سرمایه مقطوعاً پنج هزار ریال
4 - تا یكصد میلیون ریال كل سرمایه مقطوعاً هشت هزار ریال
5 - بیش از یكصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال

‌تبصره 4 - در مورد تغییرات كه باید به ثبت برسد در مؤسسات غیر تجاری به غیر از افزایش سرمایه كه تابع ترتیب مذكور در این بند خواهد بود حقوق‌ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال می‌باشد.
پ - شركت‌های تعاونی و روستایی و سایر شركت‌های تعاونی كه اساسنامه آنها به تصویب شورای عالی تعاون كشور رسیده باشد از پرداخت حقوق‌ثبتی معاف می‌باشند.
ت - حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث - از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شركت‌ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت‌نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
‌وزارت دادگستری و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌قانون بالا مشتمل بر یك ماده و چهار تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم تیر ماه یك هزار و سیصد و چهل و‌شش در جلسه روز یكشنبه بیست و هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی


حقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic