‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك 1382

‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چك مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادركننده چك‌باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده)‌داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد :
‌صادركننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه‌وجه نقد داشته باشد.

‌ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مكرر به قانون فوق افزوده می‌گردد :
‌ماده 3 مكرر - چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از‌بانك خواهد بود.

‌ماده 3 - ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چك مصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :
‌ماده 7 - هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذیل محكوم خواهد‌شد:
‌الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه‌میلیون (000 000 50) ریال باشد از شش ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر‌باشد به حبس از یك سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم‌خواهد شد و درصورتی كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
‌تبصره - این مجازاتها شامل مواردی كه ثابت شود چكهای بلامحل بابت معاملات‌نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

‌ماده 4 - عبارت «‌از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چك‌مصوب 1355.4.16 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یك تبصره به ماده(2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك - مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام - خواهد بود.

‌ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چك مصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 13 - در موارد زیر صادركننده چك قابل تعقیب كیفری نیست :
‌الف - در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
‌د - هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
‌هـ - در صورتی كه ثابت گردد چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

‌ماده 6 - ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چك مصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد :
‌ماده 18 - مرجع رسیدگی كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت‌توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب (‌در امور كیفری) - مصوب 1378.6.28 كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی - حسب مورد یكی از قرارهای تأمین كفالت یا وثیقه (‌ اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامه بانكی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

‌ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چك مصوب 1355.4.16 عبارت «‌مگر آنكه‌متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی كیفری نشانی دیگری تعیین‌كرده باشد» حذف می‌گردد.

‌ماده 8 - كلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی كروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامیحقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic