‌قانون قبول و نكول بروات تجارتی مصوب پنجشنبه 9 جمادی‌الاول 1328
‌ماده اول - چون باب برات باب حواله است و شخص برات‌كننده در مقابل ذمه مشغول خود حواله می‌كند هر گاه پس از برات كردن انكار مدیونیت‌كند از او پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده دوم - حواله گیرنده اولی می‌تواند به اسم كسی دیگر حواله نماید و دومی به سومی و هكذا هر چند نفر باشند در این صورت تمامی‌حواله دهندگان برای قبول برات كفیل یكدیگرند یعنی در صورت پروتست برات هر لاحق به سابق خود رجوع كرده وجه برات را دریافت می‌نمایند تا‌برسد به حواله‌كننده اولی.
‌ماده سوم - شخصی كه برات به او حواله شده تا زمانی كه قبولی ننوشته است ذمه حواله‌كننده مشغول وجه آن برات است اگر چه تاریخ رؤیت آن را‌نوشته باشد.
‌ماده چهارم - در صورتی كه برات ورودی بوده بدین معنی كه برای ادای وجه مهلت قرارداده شده خواهد از حال رؤیت و خواه از حال تحریر دارنده‌برات حق دارد برات را ارائه داده قبولی بنویساند یا فقط تاریخ رؤیت را نویسانده در سر وعده در صورت عدم نكول مطالبه وجه را بنماید.
‌ماده پنجم - هر گاه دارنده برات مطالبه قبول یا نكول نماید باید شخصی كه به او حواله شده منتهی در ظرف چهل و هشت ساعت آن برات را‌صریحاً قبول یا نكول نوشته مهر یا امضا نماید.
‌توضیح - كسی كه به او حواله شده باید برای قبول این جمله معین را بنویسد (‌من این برات را یا فلان مقدار آن را قبول دارم) و برای نكول این جمله را‌بنویسد (‌من این برات را نكول می‌كنم).
‌ماده ششم - شخصی كه به او حواله شده هر گاه برات را قبولی نوشت به اداء وجه قبولی نوشته خود ملزم است و نباید قبول معلق به شرط باشد.
‌ماده هفتم - شخصی كه به او حواله شده می‌تواند قسمتی از مبلغ حواله شده را قبولی بنویسد در این صورت بقیه وجه برات را دارنده برات‌می‌تواند پروتست نماید.
‌ماده هشتم - هر گاه در ظرف چهل و هشت ساعت مذكور در ماه پنجم شخصی كه به او حواله شده قبولی ننوشت دارنده برات بعد از انقضای مدت‌مزبوره حق دارد برات را به اتاق تجارت برده مطالبه پروتست آن را بنماید و اتاق تجارت تا بیست و چهار ساعت از تاریخ این مطالبه برات را پروتست‌می‌كند در محلی كه اتاق تجارت رسماً تأسیس نشده محكمه تجارت و در محلی كه آن نیز تشكیل نشده محكمه ابتدایی حقوق و در جایی كه آن هم‌تشكیل نشده اداره حكومت محلی عمل پروتست را انجام می‌دهد.
‌ماده نهم - پس از پروتست برات شخص ثالثی می‌تواند به اعتبار برات‌كننده اولی یا یكی دیگر از حواله‌كنندگان تأدیه وجه حواله شده را به عهده‌گیرد در این صورت شخص مذكور باید قبول خود را در پروتست‌نامه نوشته و امضاء نماید و قبول این شخص حق رجوع دارنده برات را به‌حواله‌كنندگان اسقاط نمی‌كند.
‌ماده دهم - در صورتی كه برات پروتست شود دارنده برات مختار است كه وجه برات را موافق مدلول آن از برات‌كننده در همان محل مطالبه نماید و‌یا رجوع به محل صدور حواله نموده وجه برات را دریافت كند مخارج و خسارت وارده از پروتست برات بر عهده حواله‌كننده است مگر این كه به‌موجب سند عدم ضمان خود را شرط كرده باشد.
‌ماده یازدهم - در صورتی كه برات ورودی بوده بدین معنی كه بعد از رؤیت مهلتی برای ادای وجه مقرر نشده هر گاه از حین مطالبه وجه كسی كه‌برات به عهده او است تا چهل و هشت ساعت ادای وجه را نكند دارنده برات حق پروتست آن را داشته و بدون پروتست حق رجوع به حواله‌كننده‌ندارد.
‌ماده دوازدهم - این قانون سه ماه بعد از طبع و انتشار آن در كلیه مملكت محروسه ایران مجری خواهد شد.

*‌پاورقی: موافق قانون مصوب پنجشنبه 26 جمادی‌الاول 1329 قمری مواد 1 و 2 و 3 و 7 تفسیر و ماده 6 الغاء شده است و همچنین بر طبق ماده242 قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی قانون فوق با اصلاح آن نسخ شده است.

حقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic