قانون اصلاح قانون اتاقهای تجارت مصوب 15 اسفند ماه 1310 شمسی
‌ماده اول - از اول فروردین 1311 مواد 1 - 4 - 5 و 6 و همچنین قسمت (‌الف) از ماده 9 و تبصره ماده 10 و قسمت اول از ماده 28 قانون اتاقهای‌تجارت مصوبه 10 مهر ماه 1309 ملغی و مواد ذیل به جای آن تصویب و به موقع اجراء گذاشته می‌شود:
‌ماده دوم - در نقاطی كه دولت مقتضی بداند اتاق تجارت بر طبق این قانون تشكیل می‌شود.
‌ماده سوم - انتخاب اعضاء اتاق تجارت دو درجه است به این ترتیب كه پس از انتشار اعلان مذكور در ماده 14 اشخاصی كه مطابق مقررات ماده 9‌حق انتخاب كردن دارند سه برابر عده لازمه را از بین تجاری كه مطابق مدلول ماده 10 واجد شرایط انتخاب‌شدن می‌باشند به رأی مخفی به انتخابات‌جمعی به اكثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب می‌نمایند و هیأت دولت از بین انتخاب‌شدگان عده لازمه را برای عضویت اتاق تجارت معین‌خواهد نمود و در آخر هر یك از سنوات اول و دوم یك ثلث از اعضاء خارج و عوض آنها را هیأت دولت از بین منتخبین درجه اول معین می‌نماید -‌اعضایی كه در آخر سال اول و دوم باید خارج شوند در اولین جلسه رسمی اتاق تجارت پس از تعیین هیأت‌رییسه دائمی به حكم قرعه معین خواهند‌شد ولی ممكن است از طرف هیأت دولت مجدداً به عضویت انتخاب شوند - در آخر سال سوم كلیه انتخابات باید تجدید شود.
‌ماده چهارم - حق انتخاب اعضای اتاق تجارت را اشخاصی دارند كه اسمشان در دفتر مالیات بر شركتها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت و دارای جواز‌تجارت یا صنفی یا دلالی یا حق‌العمل‌كاری باشند.
‌ماده پنجم - مدیر هر شركت یا تجارتخانه در مركز اصلی آن و مدیر شعبه هر شركت یا تجارتخانه در غیر مركز اصلی آن شركت یا تجارتخانه با‌شرایط مذكوره در ماده 10 قانون مهر ماه 1309 به استثنای فقرات (‌ز) و (ح) حق دارند انتخاب شوند.
‌ماده ششم - عوارضی كه به نام اتاق تجارت از شركتها و تجار و اصناف و دلال و حق‌العمل‌كار گرفته می‌شود معادل است با صدی یك مالیاتی كه به‌عنوان مالیات بر شركتها و تجارت به دولت می‌پردازند.
‌این قانون كه مشتمل بر شش ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یك هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر


حقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات