‌قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل‌مصوب 8 مرداد ماه 1312 شمسی
‌ماده واحده - ماده ذیل در تحت نمره (238) مكرر به قانون مجازات عمومی افزوده می‌شود:
‌ماده238 مكرر - الف - هركس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چك صادر نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چك محكوم می‌شود و‌اگر محل كمتر از مبلغ چك باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چك اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید‌كمتر از دویست ریال باشد.
ب - هر كس از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی كه دارد چك صادر كند و یا پس از صادر كردن چك تمام یا یك قسمت وجهی را كه به‌اعتبار آن چك صادر كرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه جزای نقدی كه نباید از دو برابر‌وجه چك بیشتر و ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد.
‌جرائم مذكور در فوق بدون شكایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست استرداد شكایت در مورد الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات‌است.
‌هر گاه صادركننده چك در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از تاریخ اعتراضنامه وجه چك را نپردازد سوء نیت او محرز است.
‌این قانون كه مشتمل بر یك ماده است در جلسه هشتم مرداد ماه یك هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر


حقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic