تبلیغات
حقوق تجارت - قانون مستثنی شدن سازمان مركزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
‌قانون مستثنی شدن سازمان مركزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
‌ماده واحده - به موجب این قانون سازمان مركزی تعاون روستایی وابسته به وزارت كشاورزی (‌با دارا بودن كلیه وظایف و اختیارات مندرج در‌مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370.6.13 مستثنی و كماكان تابع وزارت كشاورزی‌می‌باشد.
‌تبصره - عبارت "‌تعاون روستایی" از تبصره "1" ماده (65) قانون مزبور حذف می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.7.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی كروبی

حقوق تجارت