‌قانون علامات صنعتی و تجارتی مصوب لیله 9 برج حمل 1304 شمسی
‌ماده اول - هر قسم علامت از رقم و حرف و عبارت و یا نقش كه برای امتیاز و تشخیص یك محصول صنعتی و یا یك شیء و یا مؤسسه تجارتی به‌كار رود علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد.
‌معهذا علائم ذیل را به جای علامت صنعتی و یا تجارتی نمی‌توان به كار برد:
1 - بیرقهای ایران و خارج - علامت مملكتی (‌شیر و خورشید) - انواع نشانها و مدالهای دولتی ایران و یا خارجه - نقشهای تركیبی شبیه به‌بیرقهای مختلفه ایران و خارجه - انگهای مخصوص دولتی.
‌تبصره - راجع به نقشهای تركیبی شبیه به بیرقهای مختلفه ایران كه قبل از تصویب این قانون استعمال شده است در صورتی كه تا یك سال پس از‌تصویب این قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد.
2 - علائمی كه محتمل اختلال انتظامات عمومی و بر خلاف حسن اخلاق و یا موهم گمراهی مردم و یا تولید رقابت غیر عادلانه بنماید.
3 - علائمی كه مركب باشد از ارقام و یا كلماتی كه معمولاً كمیت و یا كیفیت و یا نوع مال‌التجاره را مشخص می‌دارد و یا عبارت است از اسامی‌مختلفه جغرافیایی.
4 - انواع علائم مذهبی و علامات هیأتها و مؤسسات رسمی مانند شیر و خورشید سرخ و هلال و یا صلیب احمر و یا نظائر آن.
‌ماده دوم - هیچ كس حق انحصار هیچ نوع علامت صنعتی و تجارتی را نخواهد داشت مگر آن كه قبلاً موافق مقررات این قانون علامت خود را‌رسماً به ثبت وزارت تجارت رسانیده و اجازه استعمال آن را صادر نموده باشد.
‌ماده سوم - هر تاجر و یا صنعتگر كه بخواهد علامتی را به خود تخصیص دهد باید شخصاً و یا به وسیله وكیل ثابت‌الوكاله خود نقشه علامت‌مزبوره را به اندازه حقیقی در سه نسخه با امضاء و مهر خویش به انضمام نقش یا عكس آن علامت و اظهارنامه متضمن جنس و نوع و طرح آن علامت و‌اسامی و اوصاف اجناسی كه آن علامت روی آنها به كار خواهد رفت به وزارت تجارت تقدیم نماید. اندازه علامتی كه به وزارت تجارت تقدیم می‌شود‌در هر حال نباید از یك عشر ذرع مربع زیادتر باشد.
‌تبصره 1 - علاماتی كه سابقاً معمول بوده‌اند هر گاه از یك عشر ذرع هم متجاوز باشند با رعایت ماده (7) پذیرفته می‌شود.
‌تبصره 2 - نسبت به اجناس جدیدی كه در اظهارنامه ذكری از آنها نشده است صاحب علامت در صورتی می‌تواند علامت خود را استعمال نماید‌كه به موجب اظهارنامه جداگانه متضمن اسامی و اوصاف اجناس مزبوره مراتب را به اطلاع وزارت تجارت رسانیده و اجازه تحصیل كند.
‌ماده چهارم - اظهارنامه هر علامتی كه در حدود مقررات این قانون به وزارت تجارت پیشنهاد می‌شود در دفتر مخصوص ثبت و ذیل آن را اظهاركننده‌و مأموری كه متصدی ثبت است امضاء خواهند نمود.
‌در صورتی كه علامت به توسط وكیل معرفی شود وكالت‌نامه به اصل اظهارنامه منضم گردیده و ضبط می‌شود.
‌ماده پنجم - ثبت هر علامت در دفتر فوق‌الذكر باید با رعایت مراتب ذیل به عمل آید:
‌اولاً - تاریخ روز و ماه و سال و ساعت ثبت.
‌ثانیاً - اسم و شغل و مسكن صاحب علامت و وكیل او در صورتی كه معرفی به توسط وكالت‌نامه به عمل آید.
‌ثالثاً - اساسی و اوصاف نوع و یا انواع مال‌التجاره و یا محصول صنعتی كه علامت مزبور برای امتیاز و یا تشخیص آن به كار خواهد رفت.
‌رابعاً - تفصیل چگونگی علامت به طور اجمال و این كه علامت به طور مقعر و یا برجسته و یا مسطح در روی جنس نقش و یا طرح خواهد شد.
‌خامساً - مبلغ حق ثبت مأخوذه مطابق ماده نهم این قانون.
‌در صورت ثبت در دو نسخه نوشته شده یك نسخه به اظهاركننده و نسخه دیگر به دفتر وزارت تجارت برای ضبط داده خواهد شد.
‌در روی نسخه اصلی در دفتر و همچنین در روی هر یك از دو نسخه باید یك نقشه از علامت الصاق بشود.
‌ماده ششم - وزارت تجارت در صورتی كه ملاحظه نماید علامت پیشنهادی به واسطه شباهت كاملی كه با علامت دیگر دارد مردم را به اشتباه‌خواهد انداخت از ثبت و تصدیق آن امتناع خواهد نمود.
‌ماده هفتم - برای حفظ حقوق افراد نسبت به علامات صنعتی و تجارتی كه قبل از وضع این قانون استعمال می‌نموده‌اند از تاریخ انتشار رسمی این‌قانون الی انقضای یك سال مهلت داده می‌شود كه كلیه دارندگان علامت صنعتی و تجارتی در صورتی كه به انحصار استعمال علامات خود در مملكت‌مایل باشند علامت مزبوره را به وزارت تجارت معرفی نمایند.
‌اجازه استعمال هیچ گونه علامتی صادر نخواهد شد مگر پس از انقضاء مدت یك سال مهلت فوق‌الذكر و با رعایت شرایط ذیل:
1 - علامت موافق مقررات این قانون باشد.
2 - عین و یا شبیه علامت صنعتی و تجارتی دیگری كه در مدت مهلت برای ثبت و صدور اجازه به وزارت تجارت تسلیم شده و ثابت شود كه‌قبل از آن علامت معمول و متداول بوده است نباشد.
‌تبصره - اسنادی كه حق تقدم برای علامات صنعتی و تجارتی ثابت می‌نمایند عبارت است از فرامین و احكام دولتی ایران. در صورت فقدان‌نوشتجات رسمی اسناد و تصدیقنامه‌هایی كه تقدم استعمال علامتی را ثابت نماید و در هر حال اسناد رسمی اولویت خواهند داشت.
‌ماده هشتم - در صورتی كه دارنده علامتی به خواهد علامت خود را به دیگری انتقال دهد باید به موجب اظهارنامه مراتب را به اطلاع وزارت‌تجارت رسانیده نام و نشان شخص جدید را ذكر و اجازه مخصوصی تحصیل نماید. انتقال مزبور در ظهر ورقه صورت مجلس مذكور در ماده پنج قید‌خواهد شد.
‌ماده نهم - برای ثبت و تصدیق هر علامت مبلغ ده تومان و برای هر اظهارنامه مبلغ دو قران به صندوق دولت عاید و در مقابل تمبر مخصوص‌دولت روی اجازه‌نامه و اظهارنامه‌ها الصاق خواهد شد.
‌ماده دهم - اعتبار اجازه فقط ده سال است و پس از انقضای این مدت به ترتیب فوق باید تجدید شود و الا ممكن است پس از یك بار اخطار در‌مجلس علامات صنعتی و تجارتی و انقضای مدت یك سال اجازه استعمال عین و یا شبیه آن به دیگری داده شود به اضافه ممیزی.
‌ماده یازدهم - علامتی كه متعلق به غیر است و به ثبت رسیده است عیناً یا به تغییر و اصلاح و یا كسر و اضافه نمی‌توان استعمال كرد.
‌تبصره - استعمال علامت صنعتی و تجارتی با تغییر و اصلاح و یا كسر و اضافه به طوری كه اسباب اشتباه برای خریدار نشود با اجازه وزارت‌تجارت مجاز خواهد بود.
‌ماده دوازدهم - ورود اشیاء و امتعه مختلفه از خارجه به داخله مملكت با علاماتی كه به موجب این قانون قلب شناخته شوند ممنوع است و نسبت‌به آنها مقررات قانونی راجع به اشیاء ممنوعه مرعی و مجری خواهند شد.
‌ماده سیزدهم - ثبت و تصدیق هر علامت كه بر خلاف مقررات این قانون به عمل آمده باشد خالی از اعتبار اعلان خواهد شد.
‌نسبت به علاماتی كه از تاریخ تحصیل اجازه الی سه سال برای مقصود و یا مقاصدی كه گرفته شده‌اند از استعمال نشود همان رفتار خواهد شد.
‌ماده چهاردهم - اتباع خارجه كه در ایران دارای تأسیسات صنعتی و تجارتی هستند یا اجناسی با مارك خود به ایران ارسال می‌دارند در صورت‌ایفای ترتیبات مقرره این قانون از فوائد آن بهره‌مند خواهند شد.
‌ماده پانزدهم - دولت می‌تواند به واسطه قراردادهای بین‌المللی استعمال مانع‌للغیر علامات صنعتی و تجارتی اتباع داخله و یا خارجه را كه در خارج‌از حدود ایران به صنعت و تجارت مشغول هستند در صورت ایفای شرایط مقرره این قانون و به شرط معامله متقابله نسبت به علامات ایرانی در ایران‌تأمین نماید.
‌علامات صنعتی و تجارتی خارجه ممكن است بر وفق شرایط معینی كه از طرف وزارت تجارت مقرر خواهد شد به وسیله قنسولگری‌های دولت علیه‌نیز در خارجه برای ثبت و تصدیق وزارت تجارت فرستاده بشود.
‌ماده شانزدهم - وزارت تجارت علامات صنعتی و تجارتی اجازه داده شده و معلومات لازمه و اعلانات و احكام قضایی راجعه به آنها و به علاوه‌قوانین و نظامات و عهود و غیره مربوطه به علامات صنعتی و تجارتی را در قسمت مخصوصی از مجله تجارت و فلاحت به طبع رسانیده انتشار‌خواهد داد.
‌تبصره - طبع و انتشار علامات صنعتی و تجارتی تصویب شده نباید بیش از مدت شش ماه به تأخیر بیفتد.
‌ماده هفدهم - طریقه اجرای این قانون به موجب نظامنامه مخصوصی كه به تصویب هیأت دولت می‌رسد معین خواهد شد.
‌ماده هیجدهم - وزارت تجارت و عدلیه و داخله و خارجه و مالیه هر یك در قسمت راجعه به خود مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌این قانون كه مشتمل بر هیجده ماده است در جلسه لیله نهم برج حمل یك هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملك

*‌پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب اول تیر ماه 1310 (‌در دوره هشتم) نسخ شده است.

حقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic