قانون چكهای تضمین شده مصوب 22 تیر ماه 1337
‌ماده 1 - به بانك ملی ایران اجازه داده می‌شود به تقاضای مشتریان چكهایی به نام چكهای تضمین شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانك تعهد‌شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.
‌ماده 2 - صادركننده و پشت‌نویسان حق ندارند پرداخت وجه چك تضمین شده را منع كنند یا تقاضای مسدود كردن آن را بنمایند.
‌ماده 3 - فوت و حجر و ورشكستگی صادركننده چك تضمین شده خللی به حقوق دارنده چك وارد نخواهد ساخت. طلبكاران صادركننده نیز حق‌توقیف وجه این نوع چك را در صورتی كه به نفع دیگری صادر یا پشت‌نویسی شده باشد نخواهند داشت.
‌ماده 4 - سایر بانكها حق ندارند چكهایی به ترتیب مذكور در ماده یك به جریان بگذارند.
‌ماده 5 - وزارتین دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه یكشنبه بیست و دوم تیر ماه یك هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حكمت
‌قانون بالا در جلسه 1334.4.14 به تصویب مجلس سنا رسیده است

حقوق تجارت

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات