تبلیغات
حقوق تجارت - • قانون تجارت مصوب1304 قسمت دوم ماده 175 تا 387
سه شنبه 4 بهمن 1390  19:07    ویرایش: سه شنبه 4 بهمن 1390 19:13

مبحث چهارم
‌در وعده برات
‌ماده 175 - برات ممكن است به رؤیت باشد یا به وعده یك یا چند روز یا یك یا چند ماه از رؤیت برات - یا به وعده یك یا چند روز یا یك یا چند‌ماه از تاریخ برات و یا آن كه پرداخت بروز معینی موكول شده باشد.
‌ماده 176 - هر گاه برات بی‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
‌ماده 177 - موعد پرداخت براتی كه یكی یا چند روز با یك یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض‌نامه نكول معین‌می‌شود.
‌ماده 178 - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف نماید باید روز بعد از تعطیل تأدیه گردد - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز‌رعایت خواهد شد.
‌مبحث پنجم
‌ظهرنویسی
‌ماده 179 - انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.
‌ماده 180 - ظهرنویسی باید با قید تاریخ و امضای ظهرنویس باشد و به علاوه باید معین گردد كه برات به كدام شخص انتقال داده می‌شود.
‌ماده 181 - در صورتی كه ظهرنویسی موافق ماده قبل به عمل آید حاكی از انتقال برات است مگر این كه ظهرنویس صریحاً وكالت در وصول را قید‌نماید.
‌ماده 182 - هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید كند مزور شناخته می‌شود.
‌مبحث ششم
‌در مسئولیت
‌ماده 183 - هر یك از اشخاصی كه برات را امضاء یا قبول یا ظهرنویسی نموده‌اند در مقابل دارنده برات مسئول پرداخت وجه آن می‌باشد.
‌ماده 184 - اگر براتی نكول شد یا پس از قبولی تأدیه نگردد دارنده آن پس از اعتراض می‌تواند وجه آن را با نوع پولی كه در برات معین شده یا نوع‌پولی كه به برات دهنده پرداخته شده است مطالبه نماید.
‌مبحث هفتم
‌در پرداخت
‌ماده 185 - پرداخت برات با نوع پولی كه در آن معین شده است به عمل می‌آید.
‌ماده 186 - برات به وعده باید در سر وعده پرداخته شود - شخصی كه وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در صورتی كه وجه مزبور در نزد او‌قانوناً توقیف شده باشد در مقابل اشخاصی كه نسبت به آن وجه حقی دارند مسئول خواهد بود.
‌ماده 187 - شخصی كه در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر آن كه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
‌ماده 188 - پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی كه در روی آن نسخه قید شده باشد كه‌پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
‌ماده 189 - شخصی كه وجه برات را بر حسب نسخه‌ای بپردازد كه در روی آن قبولی نوشته نشده است در مقابل شخصی كه نسخه قبولی شده را‌دارد مسئول پرداخت وجه آن می‌باشد.
‌ماده 190 - در صورت گم شدن براتی كه هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ‌تقاضا كند.
‌ماده 191 - اگر نسخه مفقود نسخه‌ای باشد كه قبولی در روی آن نوشته شده است تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به موجب امر‌محكمه پس از دادن ضامن به عمل می‌آید.
‌ماده 192 - اگر شخصی كه برات را گم كرده است اعم از این كه قبولی نوشته شده یا نشده باشد و نتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل‌نماید پس از آن كه ثابت كرد كه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محكمه مطالبه كند.
‌ماده 193 - اگر با وجود تقاضایی كه در مورد مواد 190 - 191 - 192 به عمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود‌می‌تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض‌نامه محفوظ بدارد - اعتراض‌نامه مزبور باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم‌شده و در مواعد و موافق ترتیبی كه در این قانون برای ابلاغ اعتراض‌نامه معین شده است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
‌ماده 194 - صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی كه بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید ظهرنویس مزبور ملزم‌است كه به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی كند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل‌خود بدهد تا به برات دهنده برسد. مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود - ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول‌تأدیه وجه برات و خساراتی است كه بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
‌ماده 195 - در صورتی كه ضامن برات مفقود (‌رجوع به مواد 191 - 192) مدتی برای ضمانت خود معین نكرده باشد مدت ضمان سه سال است و‌هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محكمه مسموع نخواهد بود.
‌ماده 196 - اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند‌اعتراض كند.
‌ماده 197 - محاكم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
‌مبحث هشتم
‌تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
‌ماده 198 - هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یكی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را كارسازی نماید - دخالت شخص ثالث‌و پرداخت وجه باید در اعتراض‌نامه یا در ذیل آن قید شود.
‌ماده 199 - شخص ثالثی كه وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
‌ماده 200 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یكی از‌ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویسهای بعد او بری‌الذمه‌اند.
‌اگر دو شخص متفقاً هر یك از جانب یكی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن كس پذیرفته است كه تأدیه وجه از طرف او عده‌زیادتری از مسئولین را بری‌الذمه می‌كند. اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.
‌مبحث نهم
‌حقوق و وظایف دارنده برات
‌ماده 201 - نسبت به برواتی كه از ممالك خارجه صادر شده و باید در ایران تأدیه شود اعم از این كه بروات مزبور به رؤیت باشد یا به وعده باید‌دارنده برات قبولی یا پرداخت وجه آن را در مواعد ذیل از تاریخ برات تقاضا نماید والا حق مراجعه به ظهرنویسها و همچنین به برات دهنده كه وجه‌برات را به محال علیه رسانیده نخواهد داشت.
‌برای ممالك آسیا بجز چین و ژاپن و سیبری و همچنین برای ممالك اروپا و آفریقای شمالی شش ماه - برای سایر ممالك ده ماه.
‌ماده 202 - هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده كه یكی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالك خارجه تأدیه شود در مواعد مقرره در ماده فوق‌قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد به همان ترتیب مذكور حق او ساقط خواهد شد.
‌ماده 203 - مقررات مواد 201 - 202 مانع نخواهد بود كه بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
‌ماده 204 - اگر دارنده برات ثابت نماید كه به واسطه حوادثی كه رفع آن در حیطه اقتدار او نبوده نتوانسته است به هیچ وسیله قبولی یا پرداخت‌برات را در مواعد مقرره تقاضا نماید مشمول مفاد مواد 201 و 202 نخواهد بود مگر از تاریخ رفع عذر.
‌ماده 205 - دارنده برات باید روز وعده تأدیه وجه برات را تقاضا نماید.
‌ماده 206 - امتناع از تأدیه وجه برات باید فردای روز وعده به وسیله نوشته كه اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد و اگر فردای روز وعده‌تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
‌ماده 207 - فوت یا ورشكستگی محال‌علیه دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستثنی نخواهد نمود - در صورتی كه قبول‌كننده برات قبل از‌وعده ورشكسته شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
‌ماده 208 - دارنده برات كه به واسطه عدم تأدیه آن اعتراض شده است حق دارد بر علیه برات دهنده و هر یك از ظهرنویسها اقامه دعوی كند -‌همین حق را هر یك از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود خواهند داشت.
‌ماده 209 - دارنده برات وقتی می‌تواند بر علیه كسی كه برات را به او واگذار نموده اقامه دعوی كند كه قبلاً اعتراضنامه را قانوناً به او ابلاغ كرده باشد‌پنج روز از تاریخ ابلاغ گذشته و وجه تأدیه نشده باشد - اگر محل اقامت واگذاركننده برات در خارج از محلی باشد كه باید وجه برات در آن جا پرداخته‌شود برای هر چهار فرسخ یك روز اضافه خواهد شد.
‌ماده 210 - در مورد بروات صادره از ایران كه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهند و ظهرنویسهای مقیم ایران در مواعد از تاریخ‌اعتراض به عمل می‌آید:
‌سه ماه برای برواتی كه در ممالك آسیا به جز چین و ژاپن و سیبری و همچنین در ممالك اروپا و آفریقای شمالی باید تأدیه شود - چهار ماه برای سایر‌ممالك مفاد ماده 204 در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
‌ماده 211 - اگر دارنده برات دعوی خود را بر علیه ظهرنویس و برات دهنده اقامه نماید نسبت به هر یك از آنها از مواعدی كه در مواد قبل مندرج‌است استفاده خواهد كرد - هر یك از ظهرنویسها نیز حق دارند كه در همان مواعد اقامه دعوی كنند و نسبت به آنها ابتدای موعد از فردای ابلاغ‌احضارنامه محكمه محسوب خواهد شد.
‌ماده 212 - پس از انقضای مواعد مقرره در مواد 209 - 210 - 211 دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یك از ظهرنویسها بر ید‌سابق خود در محكمه پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 213 - بعد از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات دهنده نیز در محكمه پذیرفته نمی‌شود مشروط بر این كه‌برات دهنده ثابت نماید كه در سر وعده برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه خواهد داشت.
‌ماده 214 - اگر پس از انقضای موعدی كه برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یك از ظهرنویس‌ها به‌طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را كه برای تأدیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت كه بر علیه دریافت‌كننده وجه اقامه دعوی نماید.
‌ماده 215 - پس از اقامه دعوی رئیس محكمه تجارت مكلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی كه برای عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه‌برات از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.
‌مبحث دهم
‌در اعتراض (‌پروتست)
‌ماده 216 - اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
1 - در مورد نكول.
2 - در مورد امتناع از قبول یا نكول.
3 - در مورد عدم تأدیه.
‌اعتراض‌نامه باید در یك نسخه تنظیم و به موجب امر رییس محكمه تجارت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1 - محال‌علیه.
2 - اشخاصی كه در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضا معین شده‌اند.
3 - شخص ثالثی كه برات را قبول كرده است.
‌اگر در محلی كه اعتراض به عمل می‌آید محكمه تجارت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده رییس محكمه ابتدایی یا رییس دائره ثبت اسناد یا‌امین صلح یا حاكم محل خواهد بود.
‌ماده 217 - اعتراض‌نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1 - سواد كامل برات با كلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
2 - امر به تأدیه وجه برات.
‌مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی كه باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و هم چنین علل عدم امكان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل اعتراضنامه قید و امضا كند.
‌ماده 218 - هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 190 - 191 - 192 - 193 كه‌راجع به مفقود شدن برات است.
‌ماده 219 - مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذكور در ماده 216 بدهد.
‌ماده 220 - دفتر محكمه تجارت یا دفتر مقاماتی كه وظیفه محكمه تجارت را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز به ترتیب تاریخ و نمره‌در دفتر مخصوصی كه صفحات آن به توسط رییس محكمه تجارت یا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند - در صورتی كه محل اقامت‌برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد باید آنها را توسط كاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازند.
‌مبحث یازدهم
‌برات رجوعی
‌ماده 221 - برات رجوعی براتی است كه دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات دهنده یا یكی از ظهرنویسها صادر می‌كند.
‌ماده 222 - اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مكان تأدیه برات اصلی و نرخ مكان صدور آن به عهده او‌خواهد بود اگر برات رجوعی به عهده یكی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مكانی كه برات اصلی را در آن جا معامله یا تسلیم‌كرده است و نرخ مكانی كه برات رجوعی در آنجا صادر شده است بر آید.
‌ماده 223 - به برات رجوعی باید صورتحسابی كه موسوم به حساب بازگشت است ضمیمه شود - در صورتحساب مزبور مراتب ذیل باید قید شود:
1 - اسم شخصی كه برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
2 - مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3 - مخارج اعتراض‌نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
4 - مبلغ تفاوت نرخهای مذكور در ماده 222.
‌ماده 224 - صورتحساب مذكور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود و نیز باید برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراض‌نامه به‌صورتحساب مزبور ضمیمه گردد.
‌ماده 225 - هر گاه برات رجوعی به عهده یكی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكوره در مواد 223 و 224 باید تصدیق‌نامه‌ای كه تفاوت‌بین نرخ مكان تأدیه برات اصلی و مكان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
‌ماده 226 - نسبت به یك برات صورت حساب بازگشت متعددی نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یكی از ظهرنویسها صادر شده‌باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد.
‌ماده 227 - تحمیلات براتهای رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یك نفر وارد ساخت و هر یك از ظهرنویسها و برات دهنده اولی فقط عهده‌دار یك خرج‌می‌باشد.
‌ماده 228 - خسارت تأدیه مبلغی اصلی برات كه به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأدیه مخارج اعتراض و مخارج‌برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
‌ماده 229 - اگر به برات رجوعی تصدیق‌نامه تجار كه به موجب ماده 225 مقرر است ضمیمه نشود برات مزبور قابل پرداخت نیست.
‌فصل دوم
‌در فته‌طلب
‌ماده 230 - فته‌طلب سندی است كه به موجب آن امضاكننده تعهد می‌كند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازی نماید.
‌ماده 231 - فته‌طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
1 - مبلغی كه باید تأدیه شود.
2 - گیرنده وجه.
3 - تاریخ پرداخت.
‌ماده 232 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی كه از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب ذكر شده است در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه‌خواهد بود.
‌فصل سوم
‌چك
‌ماده 233 - چك نوشته‌ای است كه به موجب آن صادركننده وجوهی را كه در نزد محال‌علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
‌ماده 234 - در چك باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادركننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
‌چك ممكن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله كرد باشد و نیز ممكن است به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل شود.
‌ماده 235 - وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود.
‌ماده 236 - صدور چك ولو این كه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیكن مقررات این قانون از ضمانت صادركننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان راجع به بروات شامل چك نیز خواهد بود.
‌ماده 237 - اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه كند و‌اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود.
‌ماده 238 - اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در ماده قبل پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد‌بود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چك بر علیه صادركننده نیز در محكمه مسموع نخواهد بود.
‌ماده 239 - كسی كه وجه چك را دریافت می‌كند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چك در وجه حامل باشد.
‌ماده 240 - تمام مقررات راجعه به چكهایی كه در ایران صادر شده است در مورد چكهایی كه از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد - لیكن مهلتی كه در ظرف آن دارنده چك می‌تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاریخ صدور می‌باشد.
‌فصل چهارم
‌در مرور زمان
‌ماده 241 - دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چك كه از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است پس از انقضاء پنج سال از تاریخ صدور‌اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاكم مسموع نخواهد بود مگر این كه در ظرف این مدت رسماً اقرار بدین واقع شده باشد.
‌ماده الحاقیه
‌ماده 242 - قانون 29 ثور 1289 راجع به قبول و نكول بروات تجارتی و قانون چهارم جوزا 1290 راجع به اصلاح قانون مذكور از درجه اعتبار‌ساقط است.
‌باب ششم
‌در ورشكستگی
‌فصل اول
‌در كلیات
‌ماده 243 - ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی كه بر عهده او است حاصل می‌شود.
‌فصل دوم
‌در اعلام ورشكستگی و اثرات آن
‌ماده 244 - تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای كه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه‌تجارت محل اقامت خود یا به دفتر محكمه‌ای كه قائم مقام محكمه تجارت است اظهار نموده صورت حساب دارایی و كلیه دفاتر تجارتی خود را به‌دفتر محكمه مزبوره تسلیم نماید - صورت حساب مذكور كه باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده باشد متضمن مراتب ذیل خواهد بود:
1 - تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2 - صورت كلیه قروض و مطالبات.
3 - صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
‌در صورت توقف شركت ضمانتی یا مختلط اسامی و محل اقامت كلیه شركاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
‌ماده 245 - ورشكستگی تاجر به حكم محكمه تجارت در موارد ذیل اعلام می‌شود:
‌الف - بر حسب اظهار خود تاجر.
ب - به موجب تقاضای یك یا چند نفر از طلبكارها.
ج - بر حسب تقاضای مدعی‌العموم - محكمه باید در حكم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حكم معین نشد تاریخ حكم تاریخ‌توقف محسوب است.
‌ماده 246 - حكمی كه متضمن اعلان ورشكستگی است قابل اجرای موقت خواهد بود.
‌ماده 247 - همین كه حكم ورشكستگی صادر شد تاجر ورشكسته از تاریخ حكم از مداخله كردن در تمام اموال خود حتی آن چه كه ممكن است در‌مدت ورشكستگی عاید او گردد ممنوع است - از تاریخ حكم مزبور هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید‌هیأت تصفیه اقامت یا تعقیب كند و همچنین است كلیه اقدامات اجرایی اعم از این كه راجع به منقول یا غیر منقول باشد محكمه می‌تواند هر موقعی كه‌صلاح بداند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه قبول نماید.
‌ماده 248 - همین كه حكم ورشكستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود - هر گاه‌تاجر ورشكسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر كرده كه قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته اشخاصی كه مسئول تأدیه وجه فته‌طلب یا برات می‌باشند باید‌با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
‌ماده 249 - هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1 - هر صلح محاباتی یا هبه و به طور كلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این كه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2 - تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله كه به عمل آمده باشد.
3 - هر معامله كه مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبكاران تمام شود.
‌ماده 250 - هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف هیأت تصفیه یا طلبكاری بر اشخاصی كه با تاجر طرف معامله بوده یا قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود كه تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این كه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد و دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محكمه پذیرفته می‌شود.
‌ماده 251 - هر گاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نماید محكوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حكم مالی را كه موضوع معامله‌بوده است عیناً به هیأت تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آن كه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در‌تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
‌ماده 252 - اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله رأساً باطل عین و منافع مالی كه موضوع‌معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصه خواهد برد.
‌فصل سوم
‌در تعیین عضو ناظر
‌ماده 253 - در حكمی كه به موجب آن ورشكستگی تاجر اعلام می‌شود باید یكی از قضات محكمه تجارت به سمت عضو ناظر معین گردد.
‌ماده 254 - عضو ناظر مكلف است كه نظارت در اداره امور راجعه به ورشكستگی و سرعت جریان آن بنماید عضو مزبور باید راپرت تمام منازعاتی‌را كه از ورشكستگی تولید می‌شود و حل آن از صلاحیت محكمه تجارت می‌باشد به محكمه مزبوره بدهد.
‌ماده 255 - شكایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممكن است كه این قانون معین نموده - مرجع شكایت محكمه تجارت است.
‌ماده 256 - محكمه تجارت می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را از اعضاء خود به جای او بگمارد.
‌فصل چهارم
‌در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشكسته
‌ماده 257 - محكمه به موجب حكمی كه ورشكستگی تاجر را اعلان می‌نماید امر مهر و موم را نیز می‌دهد - مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر‌به عمل آید مگر در صورتی كه به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یك روز ممكن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن‌صورت شود.
‌ماده 258 - اگر تاجر ورشكسته به مفاد ماده 244 عمل نكرده باشد محكمه می‌تواند در حكمی كه ورشكستگی تاجر را اعلان می‌نماید قرار توقیف‌او را نیز بدهد - این قرار در مواقعی نیز ممكن است داده شود كه معلوم گردد شخص ورشكسته به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل‌ورشكستگی می‌خواهد جلوگیری كند.
‌ماده 259 - در صورتی كه تاجر مقروض فرار كرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یك‌یا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به رییس محكمه اطلاع دهد.
‌ماده 260 - انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود در صورت‌ورشكستگی شركت ضمانتی نه فقط مركز شركت بلكه تجارتخانه و اموال موجوده در منازل شخصی هر یك از شركاء ضامن نیز مهر و موم می‌شود -‌مستثنیات دین از مهرو موم معاف است.
‌فصل پنجم
‌در تعیین و تبدیل اعضاء هیأت تصفیه
‌ماده 261 - محكمه تجارت در حكم ورشكستگی یك یا چند نفر را به سمت عضویت هیأت تصفیه معین می‌نماید - عضو ناظر فوراً كسانی را كه‌محتمل است از تاجر ورشكسته طلبكار باشند به تشكیل جلسه دعوت می‌كند كه موعد آن نباید دیرتر از پانزده روز باشد در آن جلسه از دعوت‌شدگان‌كه حاضر شده‌اند نسبت به صورت اسامی طلبكارها و هم نسبت به لزوم یا عدم لزوم تعیین اعضاء دیگر برای هیأت تصفیه استشاره نموده اظهارات آنها‌را در صورت مجلس قید و به محكمه تقدیم می‌دارد.
‌محكمه پس از ملاحظه صورت مجلس مذكور صورت طلبكارهای احتمالی و راپرت عضو ناظر اعضاء جدیدی برای هیأت تصفیه معین می‌كند یا‌مأموریت اعضاء سابق را تثبیت می‌نماید تعیین اعضاء هیأت تصفیه كه بدین طریق به عمل آمده قطعی خواهد بود مگر در مورد ماده 264 و 267.
‌ماده 262 - اعضاء هیأت تصفیه را ممكن است از میان طلبكارها معین نمود مشروط بر این كه طلبكارهای احتمالی به اتفاق آراء این تعیین را‌تصویب كنند در این صورت محكمه مكلف است كه موافق رأی آنها عمل كند - اگر اتفاق آراء حاصل نشود محكمه یك یا چند نفر را به عضویت هیأت‌تصفیه معین می‌نماید در صورتی كه طلبكارها به سمت عضویت هیأت تصفیه معین شوند حق گرفتن حق‌الزحمه نخواهند داشت.
‌ماده 263 - اشخاصی كه با تاجر ورشكسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند نباید عضو هیأت تصفیه معین گردند. توضیح آن كه درجه‌چهارم جزو محرومین است.
‌ماده 264 - در صورتی كه تبدیل یا اضافه نمودن یك یا چند عضو هیأت تصفیه لازم گردد عضو ناظر باید به محكمه تجارت مراجعه نماید.
‌ماده 265 - در صورتی كه اعضاء هیأت تصفیه متعدد باشند اقدامات آنها باید متفقاً به عمل آید لیكن عضو ناظر می‌تواند به یك یا چند نفر از آنها‌اجازه‌های مخصوصی بدهد كه بعضی از امور اداری را منفرداً عهده‌دار شوند.
‌ماده 266 - اگر نسبت به عملیات هیأت تصفیه شكایتی بشود عضو ناظر در ظرف سه روز رسیدگی كرده قرار لازم را می‌دهد و از این قرار به محكمه‌تجارت می‌توان شكایت نمود تصمیمات عضو ناظر قابل اجرای موقت می‌باشد.
‌ماده 267 - عضو ناظر می‌تواند بر حسب شكایات موجه تاجر ورشكسته یا طلبكارهای او یا به نظر خود تبدیل یك یا چند نفر از اعضاء هیأت‌تصفیه را به محكمه پیشنهاد كند - اگر در ظرف هشت روز عضو ناظر به شكایات واصله رسیدگی نكند شكایات مزبوره را ممكن است به محكمه برد -‌محكمه در جلسه اداری راپرت عضو ناظر و توضیحات اعضاء هیأت تصفیه را استماع و در موضوع تبدیل در جلسه علنی رأی خود را می‌دهد.
‌فصل ششم
‌در وظایف هیأت تصفیه
‌مبحث اول
‌در كلیات
‌ماده 268 - اگر مهر و موم قبل از تعیین هیأت تصفیه به عمل نیامده باشد هیأت مزبوره تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
‌ماده 269 - عضو ناظر به تقاضای هیأت مزبوره را اجازه می‌دهد كه اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی كند و اگر مهر و موم شده است از توقیف‌خارج نماید:
1 - البسه و اثاثیه و اسبابی كه برای خود تاجر ورشكسته و برای خانواده او لازم است.
2 - اشیایی كه ممكن است قریباً ضایع یا كسر قیمت حاصل نماید.
3 - اشیایی كه برای به كار انداختن سرمایه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است در صورتی كه توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
‌اشیاء مذكور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً توسط هیأت تصفیه تقویم و صورت آن برداشته شود.
‌ماده 270 - فروش اشیایی كه ممكن است قریباً ضایع یا كسر قیمت حاصل كند و اشیایی كه نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به كار انداختن‌سرمایه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر به توسط هیأت تصفیه به عمل می‌آید.
‌ماده 271 - دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی كه آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج كرده پس از‌آن كه ذیل دفاتر را بست آنها را به هیأت تصفیه تسلیم می‌نماید.
‌دفتردار باید در صورت مجلس كیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید كند - اوراق تجارتی هم كه وعده آنها نزدیك است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا‌نسبت به آنها باید بعضی اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذكر و به هیأت تصفیه تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول‌نماید و فهرستی كه از هیأت تصفیه گرفته می‌شود به عضو ناظر تسلیم می‌گردد سایر مطالبات را هیأت تصفیه در مقابل قبضی كه می‌دهد وصول‌می‌نماید مراسلاتی كه به اسم تاجر ورشكسته می‌رسد به هیأت تصفیه تسلیم و به توسط آنها باز می‌شود و اگر خود ورشكسته حاضر باشد در باز كردن‌مراسلات می‌تواند شركت كند.
‌ماده 272 - تاجر ورشكسته در صورتی كه وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست كند‌در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را به تصویب هیأت تصفیه معین می‌نماید در صورت حدوث اختلاف محكمه تجارت مرجع شكایت خواهد‌بود.
‌ماده 273 - هیأت تصفیه تاجر ورشكسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید و بیشترین مدتی كه برای حضور او مهلت داده می‌شود چهل و هشت‌ساعت است - تاجر ورشكسته می‌تواند در موقع كلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.
‌ماده 274 - در صورتی كه تاجر ورشكسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد هیأت تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر‌اطلاعاتی كه تحصیل می‌نماید تنظیم می‌كند.
‌ماده 275 - عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشكستگی از تاجر ورشكسته و شاگردها و‌مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذكور صورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم
‌در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
‌ماده 276 - هیأت تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشكسته را هم در این موقع احضار می‌كند ولی‌عدم حضور او مانع از عمل نیست.
‌ماده 277 - هیأت تصفیه به اندازه‌ای كه رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را متدرجاً در دو نسخه تهیه می‌نماید یكی از نسختین را به دفتر محكمه‌تجارت تسلیم نموده دیگری در نزد هیأت تصفیه می‌ماند هیأت تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی كه لازم بداند‌استمداد كند صورت اشیایی كه موافق ماده 269 در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
‌ماده 278 - هیأت تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه‌ای از وضعیت ورشكستگی و همچنین از علل و اوضاعی‌كه موجب آن شده و نوع ورشكستگی كه ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد - عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العموم ابتدایی‌حوزه قضایی تسلیم می‌نماید.
‌ماده 279 - صاحب‌منصبان پاركه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشكسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم‌رسانند - در هر موقع آنها حق دارند كه به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشكستگی مراجعه كنند ولیكن این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان‌امر باشد.

مبحث سوم
‌در فروش اموال و وصول مطالبات
‌ماده 280 - پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (‌به غیر از مستثنیات دین) و‌اشیاء تاجر ورشكسته به هیأت تصفیه تسلیم می‌شود.
‌ماده 281 - هیأت تصفیه در تحت نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت‌عضو ناظر به فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیكن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشكسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن‌توضیحات احضار كند.
‌ماده 282 - نسبت به تمام دعاوی كه هیأت طلبكارها در آن ذی‌نفع می‌باشد هیأت تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگر‌چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشكسته باید احضار شده باشد اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از‌یكصد تومان باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر این كه محكمه آن صلح را تصدیق نماید - در موقع تصدیق صلح‌نامه تاجر ورشكسته احضار‌می‌شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد كه به صلح اعتراض كند و اعتراض او در صورتی كه صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از‌صلح كافی خواهد بود.
‌ماده 283 - وجوهی كه به توسط هیأت تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی‌برای عمل ورشكسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌كند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق هیأت تصفیه.
‌مبحث چهارم
‌در اقدامات تأمینیه
‌ماده 284 - هیأت تصفیه مكلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت به مدیونین او به عمل‌آورد.
‌مبحث پنجم
‌در تشخیص مطالبات طلبكارها
‌ماده 285 - از تاریخ صدور حكم ورشكستگی طلبكارها می‌توانند اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی كه كلیه مطالبات آنها را‌معین می‌نماید به دفتردار محكمه تسلیم كرده قبض دریافت دارند.
‌ماده 286 - به طلبكارهایی كه در موقع ثبت یا تبدیل اعضاء هیأت تصفیه اسناد خود یا سواد مصدق آن را تسلیم ننموده‌اند باید فوراً به وسیله اعلان‌در روزنامه و مراسله از طرف هیأت تصفیه اطلاع داد كه در ظرف یك ماه از تاریخ اعلان شخصاً یا به توسط وكیل اسناد خود یا سواد مصدق آن را به‌انضمام فهرستی كه كلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید تسلیم نموده قبض رسید دریافت دارد. نسبت به طلبكارهایی كه در ایران ولی در خارج مقر‌محكمه كه به عمل ورشكستگی رسیدگی می‌كند اقامت دارند به مدت مزبور از قرار هر چهار فرسخ مسافت بین محل اقامت آنها و مقر محكمه یك روز‌اضافه می‌شود نسبت به طلبكارهایی كه در خارج ایران اقامت دارند مفاد ماده 217 اصول محاكمات حقوقی رعایت خواهد شد.
‌ماده 287 - تشخیص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و‌ساعاتی كه از طرف عضو ناظر معین می‌گردد تعقیب می‌شود.
‌این نكته باید در اعلانی كه به موجب ماده قبل به طلبكارها می‌شود قید گردد معذلك طلبكارها باید به وسیله اعلان در روزنامه و مراسله از طرف هیأت‌تصفیه مجدداً دعوت شوند مطالبات هیأت تصفیه را عضو ناظر تشخیص می‌نماید و تشخیص مطالبات سایرین با حضور طلبكارها یا وكیل آنها به‌توسط هیأت تصفیه واقع می‌شود در این موقع باید عضو ناظر هم حضور داشته و صورت مجلس ترتیب دهد.
‌ماده 288 - هر طلبكاری كه طلب او تشخیص یا جزء صورت دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبكارها حضور به هم‌رسانیده و نسبت به طلب‌هایی كه سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را خود تاجر ورشكسته هم خواهد‌داشت.
‌ماده 289 - محل اقامت طلبكارها و وكلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و‌تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نكته مسلم شود كه طلب مسلم یا متنازع‌فیه است.
‌ماده 290 - عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبكارها دهد یا از محكمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبكارها استخراج كرده‌و نزد او بفرستد.
‌ماده 291 - اگر طلب مسلم و قبول شد هیأت تصفیه باید در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق كند: "‌جزو‌قروض ... مبلغ... قبول شد به تاریخ..." - هر طلبكار باید در ظرف هشت روز از تاریخ تشخیص طلبش در حضور عضو ناظر حاضر شده صحت آن طلب‌را تصدیق كند.
‌ماده 292 - اگر طلب متنازع‌فیه واقع شد عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محكمه رجوع كند و محكمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر‌رسیدگی نماید محكمه می‌تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را كه می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند‌احضار یا از آن‌ها كسب اطلاع كنند.
‌ماده 293 - در موقعی كه اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محكمه رجوع شد و قضیه طوری باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم‌صادر كند باید بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هیأت طلبكارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا این كه منتظر نتیجه رسیدگی‌نشده و مجلس مزبور منعقد شود محكمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی كه محكمه در‌قرار مزبور معین می‌كند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هیأت طلبكارها برای مبلغ مذكور شركت نماید.
‌ماده 294 - در صورتی كه طلبی مورد تحقیقات جزایی واقع شده باشد محكمه تجارت می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم‌تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلب‌كاران قبول نماید و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلب‌كار مزبور‌نمی‌تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشكستگی شركت كند.
‌ماده 295 - پس از انقضای مهلتهای معین در مواد 286 و 291 به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشكستگی مداومت می‌شود.
‌ماده 296 - طلب‌كارهایی كه در مواعد معینه حاضر نشده و تصدیق به صحت طلب خود نكرده‌اند در جزو غرما حساب نمی‌شوند لیكن تا آخرین‌موقعی كه وجوه تقسیم می‌شود حق اعتراض خواهند داشت - اعتراض آنها اجرای تقسیماتی را كه به تصویب عضو ناظر شده است به تأخیر نمی‌اندازد‌ولی اگر قبل از صدور حكم در موضوع اعتراض مجدداً وجهی بین طلب‌كارها تقسیم شود مدعی به معترضین به میزان مبلغی كه موقتاً از طرف محكمه‌معین می‌شود جزو تقسیم منظور و حصه آنها تا موقع صدور حكم نهایی راجع به اعتراض در توقیف می‌ماند - اگر معترضین طلب خود را بعدها به‌تصدیق برسانند نسبت به تقسیماتی كه سابقاً به تصویب عضو ناظر شده است نمی‌توانند ادعایی نمایند ولی حق دارند حصه‌ای را كه نسبت به طلب آنها‌در تقسیمات سابق تعلق می‌گرفت از اموالی كه هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
‌ماده 297 - اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشكسته دعوی خساراتی دارند و صرف نظر از آن نمی‌كنند باید آن را در حین تصفیه عمل‌ورشكستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
‌همین حكم درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر این كه بر ضرر‌طلبكارها نباشد.
‌فصل هفتم
‌در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشكسته
‌مبحث اول
‌در دعوت طلب‌كارها و مجمع عمومی آنها
‌ماده 298 - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی كه در ماده 291 برای تصدیق صحت مطالبات معین شده به توسط دفتردار محكمه كلیه‌طلب‌كارهایی را كه طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید - موضوع دعوت‌مجمع عمومی طلبكارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
‌ماده 299 - مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی كه از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود‌طلب‌كارهایی كه طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلب‌كارهایی كه طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وكیل ثابت‌الوكاله آنها حاضر‌می‌شوند تاجر ورشكسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وكیل نماید كه عذر موجه داشته‌صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
‌ماده 300 - هیأت تصفیه به جمع طلب‌كارها راپرتی از وضعیت ورشكستگی و اقداماتی كه به عمل آمده و عملیاتی كه به استحضار تاجر ورشكسته‌شده است می‌دهد راپورت مزبور به امضاء اعضاء هیأت تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از كلیه مذاكرات و تصمیمات مجمع‌طلب‌كارها صورت مجلس ترتیب دهد.
‌مبحث دوم
‌در قرارداد ارفاقی
‌فقره اول
‌در ترتیب قرارداد ارفاقی
‌ماده 301 - قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشكسته و طلب‌كارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی كه در فوق مقرر شده است - این‌قرارداد فقط وقتی منعقد می‌شود كه لااقل نصف به علاوه یك نفر از طلب‌كارها با داشتن لااقل سه ربع از كلیه مطالباتی كه مطابق مبحث پنجم از فصل‌ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
‌ماده 302 - هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اكثریت طلب‌كارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن كه دارای‌سه ربع از مطالبات باشند ولی اكثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یك هفته بعد داده می‌شود- طلب‌كارهایی كه در مجلس اول خود یا وكیل ثابت‌الوكاله آنها بوده و صورت مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند كه در مجلس ثانی حاضر شوند‌مگر آن كه بخواهند در تصمیم خود تغییری بدهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیماتی كه سابقاً نموده‌اند به اعتبار خود باقی است و اگر در جلسه ثانی‌اكثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 301 تكمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
‌ماده 303 - اگر تاجر به عنوان ورشكستگی به تقلب محكوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود - در موقعی كه تاجر به عنوان تقلب تعقیب‌می‌شود لازم است طلب‌كارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم را در امر مشارالیه به زمان‌حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موكول خواهند كرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موكول به زمان بعد نمایند باید طلب‌كارهای‌حاضر از حیث مبلغ اكثریت معین در ماده 301 را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد‌قرارداد ارفاقی شود قواعدی كه به موجب ماده قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
‌ماده 304 - اگر تاجر به عنوان ورشكستگی به تقصیر محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممكن است لیكن در صورتی كه تعقیب تاجر شروع شده‌باشد طلب‌كارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
‌ماده 305 - كلیه طلب‌كارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند یا این حق را پس از انعقاد تحصیل نموده‌اند می‌توانند راجع به قرارداد‌اعتراض كنند - اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یك هفته از تاریخ قرارداد به هیأت تصفیه و خود تاجر ورشكسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار‌ساقط خواهد بود به موجب این اعتراض باید اعضاء هیأت تصفیه و تاجر ورشكسته با اولین جلسه محكمه كه به عمل ورشكستگی رسیدگی می‌كند‌احضار شوند اگر برای تصفیه فقط یك عضو معین شده و خود او معترض باشد باید تعیین عضو دیگری را تقاضا نموده در مقابل او مقررات این ماده را‌به موقع اجرا گذارد.
‌ماده 306 - قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محكمه برسد و هر یك از طرفین قرارداد می‌تواند تصدیق آن را از محكمه تقاضا نماید ولی محكمه‌نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت یك هفته (‌رجوع به ماده قبل) تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید ولی اگر در ظرف این مدت اعتراضاتی به عمل آمده‌باشد محكمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد حكم واحد صادر كند و اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع‌بلااثر می‌شود.
‌ماده 307 - قبل از آن كه محكمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپرتی كه متضمن كیفیت ورشكستگی و امكان قبول قرارداد باشد‌به محكمه بدهد.
‌ماده 308 - در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محكمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
‌فقره دوم
‌در اثرات قرارداد ارفاقی
‌ماده 309 - همین كه قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلب‌كارهایی كه در اكثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق قرارداد آن را امضاء‌نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلب‌كارهایی كه جزو اكثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آن چه از دارایی تاجر‌به طلب‌كارها می‌رسد دریافت نمایند لیكن در آتیه نمی‌توانند از دارایی تاجر ورشكسته بقیه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأدیه تمام طلب كسانی‌كه در قرارداد ارفاقی شركت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
‌ماده 310 - پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر این كه پس از تصدیق مكشوف شود كه در میزان‌دارایی یا مقدار قروض حیله به كار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
‌ماده 311 - همین كه حكم محكمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد هیأت تصفیه صورت حساب كاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشكسته‌می‌دهد كه در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود - هیأت تصفیه كلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی تاجر ورشكسته را به استثنای آن چه‌كه باید به طلب‌كارانی كه قرارداد ارفاقی را امضاء نكرده‌اند داده شود به مشارالیه رد كرده رسید می‌گیرد و پس از آن كه قرار تأدیه سهم طلب‌كاران مذكور را‌داد مأموریت هیأت تصفیه ختم می‌شود. از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلس تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد. در صورت تولید‌اختلاف محكمه رسیدگی كرده حكم مقتضی می‌دهد.
‌فقره سوم
‌در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
‌ماده 312 - در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
1 - در مورد محكومیت تاجر به ورشكستگی به تقلب.
2 - در مورد ماده 310.
‌ماده 313 - اگر محكمه حكم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (‌در صورتی كه باشد) رأساً ملغی است.
‌ماده 314 - اگر تاجر ورشكسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نكرد ممكن است برای فسخ قرارداد مزبور بر مشارالیه اقامه دعوی نمود - در صورتی‌كه اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یك یا چند نفر ضمانت كرده باشند طلب‌كارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را كه ضامن دارد از او‌بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ می‌شود.
‌ماده 315 - اگر تاجر ورشكسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشكستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محكمه می‌تواند‌هر قسم وسائل تأمینیه را كه مقتضی بداند اتخاذ كند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.
‌ماده 316 - پس از صدور حكم ورشكستگی به تقلب یا حكم ابطال یا فسخ قرارداد محكمه یا عضو ناظر و یك یا چند عضو برای هیأت تصفیه‌معین می‌كند - هیأت تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید و فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی به اسناد و‌نوشتجات می‌نماید و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد - هیأت تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلب‌كارهای جدید‌را اگر باشند دعوت نماید كه در ظرف یك ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز كنند در اعلان مزبور مفاد قرار محكمه كه به موجب آن هیأت‌تصفیه معین شده است باید درج شود - این دعوت نسبت به طلب‌كارهایی كه اعضاء هیأت تصفیه آنها را می‌شناسند به وسیله مراسله نیز به عمل‌می‌آید.
‌ماده 317 - بدون فوت وقت به اسنادی كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود نسبت به مطالباتی كه سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید و مطالباتی كه تمام یا یك قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.
‌ماده 318 - پس از اجرای عملیات فوق در صورتی كه قرارداد ارفاقی جدیدی منعقد نشود طلب‌كارها دعوت می‌شوند تا در ابقاء یا تبدیل اعضاء‌هیأت تصفیه رأی خود را اظهار كنند تقسیم به غرما شروع نمی‌شود مگر پس از آن كه مدتهای مقرر در ماده 286 و 291 نسبت به طلب‌كارهای جدید‌منقضی شده باشد.
‌ماده 319 - معاملاتی كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حكم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر در صورتی كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلب‌كاران هم باشد.
‌ماده 320 - در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبكاران ارفاقی و اشخاصی كه بعد از قرارداد ارفاقی طلب‌كار شده‌اند به غرما‌تقسیم می‌شود و اگر طلب‌كاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی كه به ترتیب غرما به آنها می‌رسد‌كسر خواهد شد.
‌ماده 321 - هر گاه تاجری ورشكسته شد و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون این كه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشكست شد‌مقررات ماده قبل در ورشكستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
‌مبحث سوم
‌در تفریغ حساب و ختم عمل ورشكستگی
‌ماده 322 - اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد عضو ناظر باید فوراً تمام طلبكارها را دعوت نموده در باب اداره كردن امر ورشكستگی و همچنین در باب‌ابقاء یا تبدیل اعضاء هیأت تصفیه با آنها مشورت نماید اظهارات طلب‌كارها در صورت مجلس نوشته می‌شود و محكمه پس از ملاحظه صورت مجلس‌به طوری كه در ماده 261 مقرر است رأی می‌دهد اعضاء هیأت تصفیه كه ابقاء نشده‌اند باید حساب خود را با حضور عضو ناظر به اعضاء جدید بدهند و‌تاجر ورشكسته هم باید در این موقع احضار شده باشد.
‌ماده 323 - از طلب‌كارها استعلام می‌شود كه از دارایی تاجر ورشكسته مبلغی به عنوان اعانه به مشارالیه داده شود یا نه؟ اگر طلب‌كارها به این اعانه‌رضایت بدهند مبلغ اعانه را عضو ناظر معین و به هیأت تصفیه پیشنهاد می‌نماید. در صورت عدم توافق نظر بین هیأت و عضو ناظر فقط هیأت تصفیه‌می‌تواند به محكمه مراجعه نماید.
‌ماده 324 - اگر شركت ضمانتی یا مختلط ورشكست شود طلب‌كارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شركت یا منحصراً با یك یا چند نفر از شركاء‌ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانوی دارایی شركت تابع مقررات این مبحث بوده و به غرما تقسیم میشود و دارائی شخصی شركائی كه با آنها قرارداد‌ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نمیشود و شریك یا شركاء ضامن كه با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمیتوانند تعهد حصه نمایند مگر از‌اموال شخصی خودشان - شریكی كه با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
‌ماده 325 - اعضاء هیأت تصفیه نماینده هیأت طلب‌كارها بوده و مأمور تفریغ عمل ورشكست هستند و اگر طلب‌كارها بخواهند تجارت تاجر‌ورشكسته را ادامه دهند باید برای این امر وكیل یا عامل مخصوصی انتخاب نمایند كه به عوض هیأت تصفیه اقدام كنند و هیأت تصفیه حساب خود را‌داده منفصل می‌شود - در ضمن تصمیمی كه این وكالت را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وكالت و همچنین میزان وجهی كه وكیل می‌تواند برای‌مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد - تصمیم مذكور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اكثریت سه ربع از طلب‌كارها عدداً و مبلغاً -‌خود تاجر ورشكسته و همچنین طلب‌كارهای مخالف می‌توانند نسبت به این تصمیم در محكمه اعتراض نمایند. لیكن اعتراض مذكور اجرای تصمیم را‌به تأخیر نمی‌اندازد.
‌ماده 326 - اگر از معاملات وكیل یا عاملی كه تجارت ورشكسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود كه بیش از حد دارایی تاجر ورشكسته است‌فقط طلب‌كارهایی كه آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه‌ای كه در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی كه داده‌اند مسئول‌تعهدات مذكوره می‌باشند.
‌ماده 327 - در صورتی كه عمل تاجر ورشكسته منجر به تفریغ حساب شود اعضاء هیأت تصفیه مكلف می‌باشند كه اموال منقول و غیر منقول و‌مال‌التجاره تاجر ورشكسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ كنند - تمام این مراتب در تحت نظر‌عضو ناظر و با حضور تاجر ورشكسته به عمل می‌آید و اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار مدعی‌العموم كافی است.
‌ماده 328 - طلب‌كارهایی كه در تفریغ عمل تاجر ورشكسته شركت دارند باید لااقل سالی یك مرتبه به توسط عضو ناظر دعوت شوند در این‌جلسات اعضاء هیأت تصفیه باید حساب زمان تصدی خود را بدهند و بر طبق مقررات ماده 261 و 322 در مشاغل خود ابقاء یا تبدیل شوند.
‌ماده 329 - همین كه تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلب‌كارها را دعوت می‌نماید در این جلسه اعضاء هیأت تصفیه حساب خود را‌می‌دهند و خود تاجر ورشكسته هم باید احضار شده باشد.
‌ماده 330 - هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشكست باشد هیأت تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی كه موافق منافع طلب‌كارها باشد تصمیمی‌اتخاذ می‌نماید اگر این تصمیم بر فسخ اجاره باشد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره كه تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند- و اگر تصمیم بر ابقاء اجاره باشد و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره‌نامه به مؤجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد والا تأمیناتی كه پس از‌ورشكستگی داده می‌شود باید كافی باشد - در صورتی كه با تصمیم هیأت تصفیه به فسخ اجاره مؤجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد‌داشت.
‌ماده 331 - هیأت تصفیه می‌تواند با حضور تاجر ورشكسته یا با اطلاع مدعی‌العموم اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (‌مشروط بر‌این كه به موجب قرارداد كتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه كافی كه تأمین پرداخت مال‌الاجاره بنماید به مالك‌اموال مستأجره بدهد و باید كلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا كند.
‌فصل هشتم
‌در اقسام مختلفه طلب‌كارها و حقوق هر یك از آنها در صورت ورشكستگی
‌مبحث اول
‌در طلب‌كارهایی كه رهینه منقول دارند.
‌ماده 332 - طلبكارهایی كه رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید میشوند.
‌ماده 333 - اعضاء هیأت تصفیه می‌توانند در هر موقع با اجازه عضو ناظر، طلب طلبكارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی‌تاجر ورشكست منظور دارند.
‌ماده 334 - اگر وثیقه فك نشود هیأت تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود اگر قیمت‌فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبكار باشد مازاد به هیأت تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش كمتر شد مرتهن برای بقیه طلب‌خود در جزو طلب‌كارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
‌ماده 335 - هیأت تصفیه صورت طلب‌كارهایی را كه ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم می‌كند عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد‌كه طلب آنها از اولین وجوهی كه تهیه می‌شود پرداخته گردد در صورتی كه نسبت به حق وثیقه طلب‌كارها اعتراض داشته باشند به محكمه رجوع‌می‌شود.
‌مبحث دوم
‌در طلب‌كارهایی كه نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند.
‌ماده 336 - اگر تقسیم وجوهی كه از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد‌طلب‌كارهایی كه نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبوره كفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزء‌غرمای معمولی منظور و از وجوهی كه برای غرمای مزبور مقرر است حصه‌ای می‌برند مشروط بر این كه طلب آنها به طوری كه قبلاً مذكور شده است‌تصدیق شده باشد.
‌ماده 337 - اگر قبل از تقسیم وجوهی كه از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلب‌كارهایی كه نسبت به‌اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان كلیه طلب خود جزء سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می‌برند‌ولی عندالاقتضا مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آنها موضوع می‌شود.
‌ماده 338 - در مورد طلب‌كارهایی كه نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلب‌كارها نمی‌توانند در حین تقسیم‌قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
‌اگر طلب‌كارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه‌ای كه از بابت اموال غیر‌منقول به آنها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه‌ای كه باید بین طلب‌كارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و بقیه طلب‌كارهایی كه در اموال غیر‌منقول ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
‌ماده 339 - اگر به واسطه مقدم بودن طلب‌كارهای دیگر بعضی از طلب‌كارهایی كه نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند وجهی دریافت نكنند‌طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله‌ای كه از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.
‌فصل نهم
‌در تقسیم بین طلب‌كارها و فروش اموال منقول
‌ماده 340 - پس از وضع مخارج اداره كردن امور ورشكستگی و اعانه‌ای كه ممكن است به تاجر ورشكسته موافق ماده 323 داده شود و همچنین‌وجوهی كه باید به صاحبان مطالبات ممتازه پرداخته شود مجموع دارایی منقول بین طلب‌كارها به نسبت طلب آنها كه قبلاً تشخیص و تصدیق شده‌است تقسیم می‌شود.
‌ماده 341 - هیأت تصفیه برای اجرای این مقصود ماهی یك مرتبه صورت حساب عمل ورشكستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر‌می‌دهد - عضو مذكور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلب‌كارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید كه به تمام طلب‌كارها اطلاع‌داده شود.
‌ماده 342 - در موقع تقسیم وجوه بین طلب‌كارها حصه طلب‌كارهای مقیم ممالك خارجه به نسبت طلب آنها كه در صورت دارایی و قروض منظور‌شده است موضوع می‌گردد چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد‌كند و همچنین مبلغی برای مطالباتی كه هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید موضوع گردد.
‌ماده 343 - وجوهی كه برای طلب‌كارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی كه قانون برای آنها معین كرده است به طور‌امانت سپرده می‌شود - و اگر طلب‌كارهای مذكور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلب‌كارهایی كه طلب آنها به‌تصدیق رسیده است تقسیم می‌گردد و همچنین وجوهی كه برای مطالبات تصدیق نشده موضوع شده است در صورت عدم تصدیق آن مطالبات نیز بین‌طلب‌كارهایی كه طلب آنها تصدیق شده تقسیم خواهد شد.
‌ماده 344 - هیچ طلبی را هیأت تصفیه نمی‌پردازد مگر آن كه سند آن را قبلاً ملاحظه كرده باشد - هیأت تصفیه مبلغی را كه پرداخته یا مطابق ماده283 حواله شده در روی سند قید می‌كند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد كه به موجب صورت مجلسی كه طلب در آن‌تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلب‌كارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذكر كنند.
‌ماده 345 - ممكن است هیأت طلب‌كارها با احضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصیل اجازه نمایند كه تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر‌ورشكسته را كه هنوز وصول نشده به طوری كه صرفه و صلاح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت‌هیأت تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد - در این خصوص هر طلب‌كاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نماید كه طلب‌كارهای‌دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را بنمایند.
‌فصل دهم
‌در دعوی استرداد
‌ماده 346 - اگر قبل از ورشكستگی تاجر كسی اوراق تجارتی به او داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف‌معینی برساند و وجه اسناد مزبور وصول یا تأدیه نگشته و عیناً در حین ورشكستگی در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آنها می‌توانند عین‌آنها را استرداد كنند.
‌ماده 347 - مال‌التجاره‌هایی كه در نزد تاجر ورشكسته امانت گذارده شده یا به مشارالیه داده شده است كه به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش‌برساند مادام كه عین آنها كلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشكسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود‌باشد قابل استرداد است.
‌ماده 348 - مال‌التجاره‌هایی كه تاجر ورشكسته به حساب دیگری خریداری كرده است و عین آن موجود می‌باشد اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد‌از طرف فروشنده والا از طرف كسی كه به حساب او آن مال خریداری شده است قابل استرداد می‌باشد.
‌ماده 349 - هر گاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره كه برای فروش به تاجر ورشكسته داده شده بود معرض معامله واقع شده و به هیچ نحوی بین‌خریدار و تاجر ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از این كه نزد تاجر ورشكسته یا خریدار باشد و به طور كلی‌عین اموال متعلق به دیگری كه در نزد تاجر ورشكسته موجود است قابل استرداد می‌باشد.
‌ماده 350 - اگر مال‌التجاره‌هایی كه برای تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه‌ای كه دارای امضای ارسال‌كننده‌است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود والا موافق ماده 347 قابل استرداد است و استردادكننده باید وجوهی را‌كه به طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت كرایه حمل و حق كمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه شود به طلب‌كارها‌بپردازد.
‌ماده 351 - هر گاه كسی مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشكسته فروخته ولیكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسلیم شده و نه به كس دیگر كه‌به حساب او بیاورد آن كس می‌تواند به اندازه‌ای كه وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع كند.
‌ماده 352 - در مورد دو ماده قبل هیأت تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را كه بین فروشنده و‌تاجر ورشكسته مقرر شده است بپردازد.
‌ماده 353 - هیأت تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محكمه پس از استماع عقیده عضو‌ناظر حكم مقتضی را می‌دهد.
‌فصل یازدهم
‌در طرق شكایت از احكام صادره راجع به ورشكستگی
‌ماده 354 - حكم اعلان ورشكستگی و همچنین حكمی كه به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشكستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است. این اعتراض باید از طرف تاجر ورشكسته در ظرف هشت روز و از طرف اشخاص ذینفع كه در ایران مقیمند در ظرف یك ماه و از طرف‌آنهایی كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید. ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است كه احكام مذكوره اعلان شود.
‌ماده 355 - پس از انقضای مهلتی كه برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلب‌كارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلب‌كارها راجع به‌تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی كه به موجب حكم ورشكستگی یا حكم دیگری كه در این باب صادر شده است معین گردیده قبول نخواهد شد -‌همین كه مهلت‌های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلب‌كارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
‌ماده 356 - هر حكمی كه در موضوع ورشكستگی صادر می‌شود مدت استیناف آن پانزده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت برای كسانی كه‌محل اقامت آنها از مقر محكمه بیش از چهار فرسخ است از قرار هر چهار فرسخ یك روز اضافه می‌شود.
‌ماده 357 - احكام ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
1 - احكام راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا اعضاء هیأت تصفیه.
2 - احكام راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشكسته یا خانواده او.
3 - احكام اجازه فروش اسباب یا مال‌التجاره‌ای كه متعلق به ورشكسته است.
4 - احكامی كه قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.
5 - احكام صادره در خصوص شكایت از اوامر عضو ناظر كه در حدود صلاحیت خود صادر كرده است.
‌باب هفتم
‌در ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب
‌فصل اول
‌در ورشكستگی به تقصیر
‌ماده 358 - تاجر در موارد ذیل ورشكسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1 - در صورتی كه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
2 - در صورتی كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی كرده كه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق‌محض است.
3 - اگر به قصد تأخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز كرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی كه دور از صرفه‌است به كار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این كه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4 - اگر یكی از طلب‌كارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
‌ماده 359 - در موارد ذیل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصیر اعلان شود:
1 - اگر به حساب دیگری و بدون آن كه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن‌تعهدات فوق‌العاده باشد.
2 - اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و پانزده روز از تاریخ آن گذشته و مطابق ماده 244 این قانون به دفتر محكمه تجارت اظهار نكرده باشد.
3 - اگر از تاریخ اجرای ماده 6 این قانون دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض‌و مطالبات به طور صحیح معین نكرده باشد (‌مشروط بر این كه در این موارد مرتكب تقلبی نشده باشد).
‌ماده 360 - ورشكستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن یك ماه تا دو سال حبس تأدیبی است - رسیدگی به این جرم بر حسب تقاضای‌هیأت تصفیه یا هر یك از طلب‌كارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محكمه جنحه به عمل می‌آید.
‌ماده 361 - در صورتی كه تعقیب تاجر ورشكسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت‌طلب‌كارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج كنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه‌در قرارداد.
‌ماده 362 - مخارج تعقیبی كه از طرف هیأت تصفیه به نام طلب‌كارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلب‌كارها و در صورتی كه‌محكوم شد به عهده دولت است لیكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نماید.
‌ماده 363 - هیأت تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگی به تقصیر تعقیب كند یا از طرف هیأت طلب‌كارها مدعی خصوصی‌واقع شود مگر پس از تصویب اكثریت طلب‌كارهای حاضر.
‌ماده 364 - مخارج تعقیبی كه از طرف یكی از طلب‌كارها به عمل می‌آید در صورت محكومیت تاجر ورشكسته به عهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقیب‌كننده است.
‌فصل دوم
‌در ورشكستگی به تقلب
‌ماده 365 - هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی كرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی كه در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلان و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
‌ماده 366 - راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 361 الی 364 لازم‌الرعایه است.
‌فصل سوم
‌در جنحه و جنایاتی كه اشخاص غیر از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگی مرتكب می‌شوند.
‌ماده 367 - در مورد ورشكستگی به تقلب اشخاص ذیل شریك در جرم محسوب و مطابق قانون جزا مجازات خواهند شد:
1 - اشخاصی كه دانسته و فهمیده به نفع تاجر ورشكسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند و یا مخفی نمایند.
2 - اشخاصی كه به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را واقعی قلمداد كرده و صحت آن را تصدیق نمایند.
‌ماده 368 - اشخاصی كه به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده اعمال مندرجه در ماده 365 را مرتكب شده‌اند به مجازاتی كه برای‌ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم می‌باشند.
‌ماده 369 - اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی كه برای‌سرقت معین است محكوم خواهند شد.
‌ماده 370 - در موارد معینه در مواد قبل محكمه‌ای كه رسیدگی می‌كند باید در خصوص مسائل ذیل حكم خود را بدهد ولو این كه متهم تبرئه شده‌باشد:
1 - راجع به رد كلیه اموال و حقوقی كه موضوع جرم بوده است به هیأت طلب‌كارها و این حكم را محكمه در صورتی كه مدعی خصوصی هم‌نباشد باید صادر كند.
2 - راجع به ضرر و خساراتی كه ادعا شده است.
‌ماده 371 - هر یك از اعضاء هیأت تصفیه كه در حین تصدی به امور تاجر ورشكسته وجهی را حیف و میل كرده باشد به مجازات خیانت در امانت‌محكوم خواهد شد.
‌ماده 372 - هر گاه یكی از اعضاء هیأت تصفیه اعم از این كه طلب‌كار باشد یا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگی با شخص ورشكسته یا با‌دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد كند كه آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلب‌كارها یا بعضی از آنها باشد در محكمه جنحه به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شود.
‌ماده 373 - كلیه قراردادهایی كه پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتی خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است كه وجوه یا اموالی را كه به موجب قرارداد باطل شده دریافت كرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
‌ماده 374 - هر حكم محكومیتی كه به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود باید به خرج محكوم‌علیه منتشر و اعلان شود.
‌فصل چهارم
‌در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت
‌ورشكستگی به تقصیر یا به تقلب
‌ماده 375 - در تمام مواردی كه كسی به واسطه ورشكستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محكوم می‌شود رسیدگی به كلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آن چه در ماده 370 مذكور است از صلاحیت محكمه جزا خارج و راجع به محاكم تجارت است مگر در مواردی كه قانوناً راجع به محاكم حقوق‌باشد.
‌ماده 376 - اعضاء هیأت تصفیه مكلف هستند كه در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت كلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او‌بدهند.
‌باب هشتم
‌در اعاده اعتبار
‌ماده 377 - هر تاجر ورشكسته كه كلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی كه به آن تعلق گرفته است كاملاً به پردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید -‌طلب‌كارها نمی‌توانند از جهت تأخیری كه در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی‌كه مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
‌ماده 378 - برای آن كه شریك یك تجارتخانه ورشكسته بتواند حق اعاده اعتبار حاصل كند باید ثابت نماید كه به ترتیب فوق تمام دیون شركت را‌پرداخته است ولو این كه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوص وجود داشته باشد.
‌ماده 379 - در صورتی كه یك یا چند نفر از طلب‌كارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا این كه از دریافت وجه امتناع نموده‌اند تاجر ورشكسته باید‌وجوهی را كه به آنها مدیون است با اطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین كه تاجر معلوم كرد كه این وجوه را سپرده است بری‌الذمه‌محسوب است.
‌ماده 380 - تجار ورشكسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشكستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده‌نمایند:
1 - تاجر ورشكسته كه تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد - این ترتیب در‌مورد شریك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
2 - تاجر ورشكسته كه كلیه طلب‌كاران ذمه او را بری كرده یا با اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
‌ماده 381 - عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود كه اعلان ورشكستگی در آن حوزه واقع‌شده است.
‌ماده 382 - سواد این عرضحال در مدت یك ماه در اتاق جلسه محكمه تجارت و محكمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و‌اعلان می‌شود - به علاوه دفتردار محكمه تجارت باید مفاد عرضحال مزبور را به كلیه طلب‌كارهایی كه مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر‌ورشكسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق شرایط ماده 377 كاملاً دریافت نكرده‌اند به وسیله مكتوب سفارشی اعلام دارد.
‌ماده 383 - هر طلب‌كاری كه مطابق مقررات ماده 377 طلب خود را كاملاً دریافت نكرده است می‌تواند در مدت یك ماه از تاریخ اعلام مذكور در‌ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض كند.
‌این اعتراض به وسیله اظهارنامه كه به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محكمه تجارت داده می‌شود به عمل می‌آید - طلب‌كار معترض می‌تواند به موجب‌عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود كند.
‌ماده 384 - پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی كه به توسط مدعی‌العموم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رییس محكمه تجارت‌داده می‌شود - رییس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محكمه احضار می‌كند - در مورد ماده 377 محكمه فقط صحت‌مدارك را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده 380 محكمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری كه‌مقتضی عدل و انصاف بداند حكم می‌دهد و در هر دو صورت حكم باید در جلسه علنی صادر گردد.
‌ماده 385 - مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلب‌كارهای معترض می‌توانند در ظرف یك ماه از تاریخ اعلام حكم به وسیله مكتوب‌سفارشی از حكمی كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند - محكمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده 384 حكم‌صادر می‌كند.
‌ماده 386 - اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممكن نیست مگر پس از انقضای شش ماه - و اگر عرضحال قبول شود حكمی كه صادر‌می‌گردد در دفتر مخصوصی كه در محكمه تجارت محل اقامت تاجر برای این كار مقرر است ثبت می‌شود و اگر محل اقامت او در حوزه محكمه‌ای كه‌حكم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات در دفتر ثبت اسامی ورشكستگان كه در دائره ثبت اسناد محل تنظیم می‌شود در مقابل اسم تاجر ورشكسته با‌مركب قرمز به حكم مزبور اشاره می‌شود.
‌ماده 387 - اشخاصی كه ورشكسته به تقلب بوده‌اند و همچنین اشخاصی كه برای سرقت یا كلاهبرداری یا خیانت در امانت محكوم شده‌اند مادامی‌كه از جنبه جزایی اعاده حیثیت نكرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار كنند.
‌چون بر حسب قانون مصوبه دهم عقرب یك هزار و سیصد و سه شمسی "‌وزیر عدلیه مجاز است كلیه لوایح قانونی را كه در دوره پنجم تقنینیه به‌مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می‌نماید بعد از تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل‌نواقصی را كه در ضمن جریان ممكن است معلوم شود تكمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا قانون تجارت كه‌مشتمل بر سیصد و هشتاد و هفت ماده است و در تاریخ 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد ماه 1304 شمسی به تصویب كمیسیون عدلیه‌مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. به تاریخ 12 خرداد ماه 1304
‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

*‌پاورقی: این قانون به موجب قانون 13 اردیبهشت ماه 1311 ‌در دوره هشتم نسخ شده است.

   


نظرات()  
canadianpharmacyusa24h
شنبه 31 شهریور 1397 16:36

Incredible quite a lot of amazing knowledge.
drugstore online canada buy viagra 25mg canadian pharmaceuticals online canada medication trusted pharmacy canada scam drugstore online canada drugs for sale in mexico trusted pharmacy canada scam candida viagra pharmacy near me
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 18:14

Thanks, Valuable stuff!
american pharmacy cialis cialis tadalafil buy cialis online cheapest cialis sicuro in linea cialis online cialis taglich buying cialis on internet buying cialis on internet price cialis per pill prescription doctor cialis
viagravonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 15:03

Thank you. Ample advice!

cialis online brand cialis generic cialis purchasing cialis pills price each 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis savings card cialis generico postepay rezeptfrei cialis apotheke effetti del cialis cialis efficacit
http://cialisvipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:12

Kudos! Excellent information!
buying cialis in colombia free generic cialis cialis official site generic cialis 20mg uk cialis sale online cialis professional yohimbe cialis 20mg preis cf we use it cialis online store cialis 20 mg cost cialis for sale
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 19:08

Many thanks, Ample forum posts.

aarp recommended canadian pharmacies canada online pharmacies for men are canadian online pharmacies safe northwest pharmacies most reliable canadian pharmacies aarp recommended canadian online pharmacies online pharmacies of canada canada medication prices canada drugs online canadian government approved pharmacies
viabiovit.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:42

Very good info, Thank you.
sildenafil and viagra cost of viagra cheap viagra online usa how can you buy viagra online herbal viagra buy canada viagra viagra to buy online where can i buy the cheapest viagra buy viagra soft tabs viagra purchase online
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 20:05

Whoa quite a lot of awesome facts.
acheter cialis meilleur pri cialis professional yohimbe i recommend cialis generico pastillas cialis y alcoho cialis kaufen bankberweisung chinese cialis 50 mg cialis 20 mg best price acquisto online cialis cialis tablets australia cialis coupons printable
http://cialissi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:33

You actually explained that wonderfully!
cialis prezzo di mercato tarif cialis france cialis pills side effects for cialis cialis manufacturer coupon click now buy cialis brand tarif cialis france we recommend cialis best buy cialis para que sirve how to purchase cialis on line
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:32

Many thanks. I like this!
generic cialis review uk cialis generico in farmacia order a sample of cialis cialis tadalafil online cialis reviews cialis 5mg prix bulk cialis cialis kaufen generic cialis at the pharmacy cialis 20 mg effectiveness
viabiovit.com/viagra-en-espana.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:11

Many thanks, Ample content!

buy real viagra online usa how to buy real viagra buy viagra pill pharmacies viagra online cheap can you buy viagra without a prescription best place buy viagra online herbal viagra buy viagra overnight cheap online viagra
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:01

Really quite a lot of useful material!
comprar cialis 10 espa241a acquistare cialis internet order a sample of cialis cialis name brand cheap rezeptfrei cialis apotheke compare prices cialis uk order a sample of cialis prix de cialis buying cialis on internet cilas
Viagra 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:15

Kudos! Very good information.
buying viagra online uk buy viagra without a prescription buy generic viagra cheap where can i buy generic viagra online get a viagra prescription online viagra from pharmacy where can i buy viagra online safely buy cheap viagra uk cheapest viagra online pharmacy how to get viagra cheap
Online cialis
جمعه 17 فروردین 1397 19:56

Regards. Great stuff!
cialis savings card cialis price thailand generic cialis 20mg tablets buy cialis sample pack cialis professional yohimbe cialis reviews cialis super kamagra cialis tablets generic cialis in vietnam discount cialis
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 16:24

Awesome knowledge. Thanks a lot.
cialis e hiv cialis online cialis mit grapefruitsaft precios de cialis generico cilas price cialis wal mart pharmacy cialis prezzo di mercato generic cialis with dapoxetine cialis vs viagra cialis for sale
Cialis prices
یکشنبه 27 اسفند 1396 23:20

You mentioned it really well.
cialis 5mg we choice cialis uk prix de cialis comprar cialis 10 espa241a brand cialis nl generic cialis pill online cialis super kamagra tadalafil generic how does cialis work cialis 30 day trial coupon
How do you get taller in a day?
شنبه 18 شهریور 1396 12:46
Hello friends, its fantastic paragraph on the topic of
cultureand entirely defined, keep it up all the time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

حقوق تجارت