تبلیغات
حقوق تجارت - • استاد دکتر محمد عیسائی تفرشی
سه شنبه 4 بهمن 1390  22:01    ویرایش: سه شنبه 4 بهمن 1390 22:14

مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی (نام نویسنده یا نویسندگان، نام مجله، شماره مجله، سال، صفحات)

1) محمّد عیسی‌تفرشی (اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات تاجر ورشكسته با توجه به اصول و مبانی حقوق مدنی)، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی (دانشگاه تربیت مدرس)، ش 5، زمستان 1376، ص 74 54

2) محمّد عیسی‌تفرشی و جلیل قنواتی خلف‌آبادی (اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی (دانشگاه تربیت مدرس)، ش 9، زمستان 1377، ص 133 115.

3) محمّد عیسی‌تفرشی (مفهوم و قلمرو ماده 220 قانون تجارت 1311)، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی (دانشگاه تربیت مدرس)، ش 14، 1379، ص 61 40.

4) محمّد عیسی‌تفرشی و بهزاد پورسید (اجبار به انجام دادن عین تعهد)، فصلنامه علمی پژوهشی دانشور (دانشگاه شاهد)، ش 28، 1379، ص 111 103.

5) محمّد عیسی‌تفرشی و محمّدرضا كامیار، «مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در كنوانسیون حمل و نقل تركیبی بین‌المللی كالا و مقایسه آن باحقوق ایران»،فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی،(دانشگاه تربیت مدرس)، دوره پنجم، ش 21، زمستان 1380،

ص 35 21

6) محمّد عیسی‌تفرشی، سیدحسین صفائی و جلیل قنواتی خلف‌آبادی، «تحلیل نمایندگی ناشی از تنفیذ در حقوق انگلیس، اسلام و ایران» ، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی‌، (دانشگاه تربیت مدرس)، دوره پنجم، ش 21، زمستان 1380، ص 104 79

7) محمّد عیسی‌تفرشی و احمد بیگی‌حبیب‌آبادی، تعریف و ماهیت حقوقی ادغام قانونی (واقعی) شركتهای سهامی (در حقوق امریكا، انگلیس و ایران)، مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی ، (دانشگاه شیراز)، دوره هفدهم، ش 33، پائیز 1380، ص 92 79

8) محمّد عیسی‌تفرشی، گودرز افتخارجهرمی و مرتضی شهبازی‌نیا، «تحول نظام حقوقی ضمانت نامه بانكی در مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی» ، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، (دانشگاه تربیت مدرس)، دوره پنجم، ش 21، زمستان 1380، ص 19 1

9) محمّد عیسی‌تفرشی، حسین مهرپور و مهرزاد ابدالی، «اجرای حقوقی اخلاق»، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، (دانشگاه تربیت مدرس)، دوره پنجم ، ش 21، زمستان 1380، ص 140 125

10) محمّد عیسی‌تفرشی و سیدحسن وحدتی شبیری، «ماهیت حقوقی، احكام و آثارقرارداد، «اجاره به شرط تملیك» (مطالعه تطبیقی)“ فصلنامه علمی پژوهشی دانشور، (دانشگاه شاهد)، سال نهم، شماره 36، دی 1380، ص 132 119

 

11) محمّد عیسی‌تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی مؤجل متوفی، مجله علمی پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی، (دانشگاه تبریز)، شماره 3 2، تابستان و پائیز 1381، ص 227 191

12) محمّد عیسی‌تفرشی، مصطفی محقق‌داماد و سیدحسن وحدتی‌شبیری، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد،مجله علمی پژوهشی نامه مفید، (دانشگاه مفید)، شماره 33، بهمن 1381، ص 40 12

13) محمّد عیسی تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی، مجله پژوهش حقوق و سیاست (دانشگاه علامه طباطبایی)، شماره 7، ص 48-21، زمستان 1381.

14) محمّد عیسی‌تفرشی، عبدا... شمس و فریبرز ایمانیان، تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، (دانشگاه تربیت مدرس)، شماره 28 ، بهار 1382، ص 31 1

15) محمّد عیسی‌تفرشی و مرتضی شهبازی‌نیا، استقلال ضمانت نامه بانكی و آثار آن در حقوق تجارت بین‌الملل، مجله علمی پژوهشی نامه مفید، (دانشگاه مفید)، شماره 37، مرداد و شهریور 1382، ص 24 5

16) محمّد عیسی‌تفرشی و نعمت‌ا... الفت، مبانی فقهی حقوقی ماده 768 قانون مدنی، مجله علمی پژوهشی نامه مفید (دانشگاه مفید)، شماره 40، بهمن و اسفند 1382، ص 108 85

17) محمّد عیسی‌تفرشی و محمود حكمت‌نیا، مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالكیت فكری، مجله علمی پژوهشی نامه مفید (دانشگاه مفید)، شماره 43، مرداد و شهریور 1383، ص 110 91

18) محمّد عیسی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی، بیع سهام شرکت های سهامی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 41، شهریور 1383، ص 58 35

19) محمّد عیسی‌تفرشی و فخرالدین اصغری آقمشهدی، لزوم قابل پیش‌بینی بودن ضرر ناشی از نقض قرارداد در كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا (مصوب 1980) و حقوق ایران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) ، شماره 29 ، زمستان 1383، ص 71 53

20) محمّد عیسی تفرشی و اصغر محمودی، تجزیه و تحلیل «تراست» در حقوق انگلیس و مقایسه آن با نهاد وقف در حقوق ایران، مجله پژوهش حقوق و سیاست (دانشگاه علامه طباطبایی شماره 13، ص 46-19، زمستان 1383

.

21) محمّد عیسی تفرشی و مهرزاد ابدالی، بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، (دانشگاه تربیت مدرس)، شماره 37، زمستان 1383، ص 21-1

22) محمّد عیسی تفرشی و مرتضی نصیری و عباداله رستمی چلکاسری، مطالعه تطبیقی حق تعلیق و حق حبس در حقوق داخلی و قرارداد نمونه فیدیک، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، (دانشگاه تربیت مدرس)، شماره 41، خرداد 1384، ص 157 137

23) محمّد عیسی تفرشی و محمّد باقر پارساپور، مبانی فقهی سهام ممتاز (با امتیاز سود بیشتر) در شرکتهای سهامی، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، (دانشگاه تربیت مدرس)، شماره 40، مهر 1384، ص 35 21

24) محمّد عیسی تفرشی و علیرضا فصیحی زاده، استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، (دانشگاه تربیت مدرس)، شماره 47، مهر 1385، ص 48 27

25) محمّد عیسائی تفرشی، محمود صادقی و محمّد رضا شرافت پیما، تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده بر مسئولیت مدنی، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، (دانشگاه تربیت مدرس)، شماره 54، زمستان 1386، ص

26) محمّد عیسائی تفرشی، سید حسین صفایی و سید مصطفی محقق داماد و رسول مظاهری کوهانستانی، معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، (دانشگاه تربیت مدرس)، شماره 54، زمستان 1386، ص

27) محمّد عیسائی تفرشی و سید محمّد اسدی نژاد، ویژگیهای مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی، مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 1، خرداد 1387، ص 109 91

28) محمّد باقر پارساپور، محمّد عیسائی تفرشی و سید مصطفی محقق داماد، تأثیر اجرای بخشی از تعهد متقابل یا اجرای ناقص آن بر حق حبس (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، (دانشگاه تربیت مدرس)، شماره 58، پائیز 1387، ص

29) مرتضی نصیری، محمّد عیسائی تفرشی و مجید قربانی لاچوانی، معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)، مجله علمی پژوهشی پژوهش حقوق و سیاست، شماره 24، بهار 1387.

كتاب (نگارش یا ترجمه) با ذكر نام كتاب، ناشر، سال انتشار

1) مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری (جلد اول)، دانشگاه تربیت مدرس، 1378.

2) تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران (مطالعه تطبیقی)، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چ1، فروردین 1386.

3) مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، (جلد دوم)، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.

برخی فعالیتها

1) عضویت در كانون وكلای دادگستری مركز از سال 1357 تاكنون

 2) داوری حداقل 35 مجله علمی - پژوهشی

3)مشاور حقوقی دانشگاه مازندران از 1360 تا 1370

4) مشاور حقوقی دانشگاه تربیت مدرس از 17/9/70 تا 3/8/72

5) ارزشیابی 2 كتاب حقوقی

6) پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1380

75) استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1381

 

   


نظرات()  
https://gynaecologischekankervragen.nl/erogen-x/
شنبه 5 مرداد 1398 04:05
You'll find not any agreed operative managements meant for male organ rise, save for it
has not really checked individuals in addition to surgeons since pick up again the treatments anyway.

This figures put on the back burner gives you an idea about the way the common penis range diverges commencing realm to realm.
The length existed evaluate clothed in flaccid condition furthermore guys lived
explored who had been enthusiastic about their own male member
dimension and didn't say worker manhood growth performed:
Penis size generally is a finely tuned distribution for many people
chaps. Surgical procedure, supplements, traction expedient as
well as hypodermic injection am situated the entire routines utilized to increase the
size of the manhood, yet these systems are likely to
be barely effective designed for males who may have boasted a male organ shock or possibly a checkup ailment with the aim of imitates the job of the male member.
A staffs limb grasps worthy occasion and compound
anatomy, meaning with the purpose of bulge exists tough
along with risky.
As a consequence the past lone could be the unsightly penis amplification products.
Those are classified as the single of which will not
produce anyone any ends in designate involving penile extension although finish up bringing about a person destruction. Most befall item regarding lack
of edcuation. They stay created by citizens which do not have enough
education with reference to male organ growth capsules bar be
firm in achieving them anyway next finish up award their particular users wound.
viagra cialis und levitra
یکشنبه 19 خرداد 1398 23:57

I'm not certain the place you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time finding out more or understanding more. Thank you for magnificent information I was in search of this info for my mission.
Generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 18:54

You said it nicely.!
cialis flussig cheap cialis viagra vs cialis cialis 100mg suppliers cialis without a doctor's prescription we choice cialis uk buy original cialis cost of cialis cvs canadian drugs generic cialis sublingual cialis online
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 15:07

Beneficial postings. Regards!
generic cialis with dapoxetine cialis rckenschmerzen cialis canadian drugs cialis 5 mg buy cialis coupon only now cialis 20 mg cialis official site cilas tadalafil generic we like it safe cheap cialis
Cialisnep
یکشنبه 27 اسفند 1396 21:56

Wow a lot of valuable data.
viagra vs cialis vs levitra wow cialis tadalafil 100mg online cialis where do you buy cialis buy generic cialis cialis pills cialis uk look here cialis order on line buying brand cialis online tadalafil 20 mg
cannabis
جمعه 4 اسفند 1396 00:53
سهم برجسته! من فقط این را فرستادم
بر روی یک دوست که تحقیق کمی در این زمینه انجام داده است.

و او در واقع به مناسبت این واقعه به من صبحانه خورد
من آن را برای او پیدا کردم... لول بگذار بگویم این را....

با تشکر از شما برای غذا!! اما آره، ممنون از وقت خودتون برای بحث در مورد این موضوع
اینجا در وب سایت شما
imvu hacks
دوشنبه 13 آذر 1396 17:35
سلام، من فکر می کنم وب سایت شما ممکن است مسائل سازگاری مرورگر را داشته باشد.
هنگامی که به وبلاگ شما در فایرفاکس نگاه می کنم، به نظر می رسد خوب است اما هنگام باز کردن
در اینترنت اکسپلورر، برخی از آنها همپوشانی دارند. من فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم!

دیگر پس از آن، وبلاگ فوق العاده!
Where is the Achilles heel?
سه شنبه 14 شهریور 1396 21:19
Having read this I thought it was very informative.

I appreciate you taking the time and energy to put this article together.
I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments.

But so what, it was still worth it!
Mollie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:32
Hello, its nice paragraph concerning media print, we all be
aware of media is a impressive source of data.
فریبا بهزادپور
پنجشنبه 22 فروردین 1392 18:00
پس از عرض سلام خدمت استاد گرامی و آرزوی بهروزی برای شما میخواست اگر برایتان مقدور است تفاوت بین ماده های قدیم تجارت در بحث ورشکستگی با لایحه جدید را بیان فرمایید پیشاپیش سپاسگذارم
پاسخ حبیب رمضانی آکِردی : با سلام
تغییرات بنیادی در مقررات ورشکستگی ورشکستگی ایجاد نشده است. عمده تغییرات جزئی است که برای آگاهی ضروری است که به متن لایحه مراجعه کنید که از طریق وبلاگ حقوق تجارت قابل دسترسی است.
برخی تغییرات عمده شامل مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و پیش بینی مقرراتی برای ورشکستگی بین المللی است. در ضمن مقررات اداره تصفیه مصوب 1318 نیز در لایحه جدید ادغام شده است.
اینجانب دانشجوی دوره دکتری استاد دکتر تفرشی هستم بنابراین پاسخ از جانب استاد ارائه نشده است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

حقوق تجارت